• سامانه هاي دفتر برنامه ريزي
 •  سامانه داشبرد وزارت کشور

  سامانه پايش سطح توسعه يافتگي

  سامانه بهره وري وزارت کشور

  سامانه آموزش وزارت کشور

  سامانه پژوهش ملي ( سمات)

  سامانه پژوهش استان

  وب سايت دفتر

  ايميل دفتر pajohesh@ostan-hm.ir