• دبيرخانه هيات استاني مناقصات
 • 1-قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  2-آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  3-راهنماي شکايت کنندگان در هيات استاني رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  4-کاربرگ شماره 1/1(pdf)

  5-کاربرگ شماره 1/1(word)

   6-قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي آن