• دبيرخانه هيات استاني مناقصات
 • قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  راهنماي شکايت کنندگان در هيات استاني رسيدگي به شکايات قانون برگزاري مناقصات

  کاربرگ شماره 1/1(pdf)

  کاربرگ شماره 1/1(word)

   قانون برگزاري مناقصات و آيين نامه اجرايي آن