• زمين شناسي وهواشناسي
 • زمين شناسي

  شهر قروه درگزين و حوزه پيراموني آن در زون ساختماني سنندج سيرجان واقع شده و متأثر از حرکات کوهزايي آلپين  است. سنگ هاي آهک مربوط به دوره­ي کرتاسه و ژوراسيک در شرق روستاي منوچهر و جنوب شرق حوزه آبريز شهر قروه درگزين رخنمون دارند.

  بيشترين سطح از اراضي محدود، از رسوبات آبرفتي دوران چهارم زمين شناسي تشکيل مي شود که شهر قروه درجزين در بستر اين رسوبات قرار گرفته است ضخامت اين لايه در بخش ها و محلات مختلف شهر متفاوت است. شهرستان درگزين از نظر قابليت و ارزيابي اراضي از 4 تيپ اصلي کوه ها ، تپه ها ، فلات ها و تراس هاي آبرفتي تشکيل شده است و شهر قروه در تيپ دشت هاي دامن هاي استقرار يافته است و از نظر مساحت اين واحد بيشترين سطح از حوزه آبريز شهر قروه تشکيل مي دهد.

  هواشناسي

   شهرستان درگزين متأثر از عوامل محلي و جهاني از شرايط اقليمي خاصي در فصول مختلف سال برخوردار است.
  متوسط بارش سالانه منطقه در ايستگاه روستاي درجزين 385 ميليمتر است که ميزان آن در ماه ها و فصول مختلف سال متغيير است و اسفند ماه با 9/63 ميليمتر به عنوان پر باران ترين و شهريور ماه با حداقل 4/0 ميليمتر بارش کم بارانترين ماه سال است از نظر توزيع فصلي فصل زمستان با 5/155 ميليمتر بيش از 4/40 درصد بيشترين ميزان بارش 24 ساعته ثبت شده 99 ميليمتر در روز 4 آبان ماه 1972 ميلادي به ثبت رسيده است و تعداد روزهاي باراني در سال 53 روز در سال است . متوسط دماي سالانه در محدوده مورد مطالعه 5/11 درجه سانتيگراد است که ميزان آن بين 6/3- درجه سانتيگراد در دي ماه تا 1/26 درجه در تير ماه در نوسان است.

   دماي ثبت شده در ايستگاه درجزين بيش از 34- درجه زير صفر در دي ماه سال 1351 مي باشد حداکثر مطلق دماي ثبت شده به ميزان 41 درجه سانتيگراد در تير ماه 1355 مي باشد که نشانگر نوسان دماي 75 درجه اي منطقه و حاکم بودن شرايط بري شديد در منطقه مي باشد.

   متوسط رطوبت نسبي منطقه 54 درصد مي باشد که ميزان آن حداکثر به ميزان 78 درصد در دي ماه و حداقل ميزان رطوبت به ميزان 33 درصد در ماه هاي تير و مرداد مي باشد که ميزان آن در ساعات مختلف روز متفاوت است .
  با توجه به موقعيت شهر قروه درگزين و شرايط جوي حاکم بر منطقه رطوبت نسبي منطقه متعادل و مناسب براي شرايط زيست مي باشد که پوشش گياهي نسبتاً مناسب و تعريق ناشي از آنها و منابع آبهاي نسبتاً غني از جمله عوامل مهم تعديل و رطوبت نسبي مي باشد. تعداد روزهاي يخبندان در اين محدوده بيش از 137 روز در سال است که متناسب با ورود توده هواي سردسيري و.... اواخر فصل پاييز و در طول فصل زمستان تعداد روزهاي يخبندان بيشتر مي شود .اقليم شهرستان درگزين سرد و خشك محسوب مي شود.