• جمعيت شناسي وآمار
  • جمعيت شناسي و آمار

    در سرشماري عمومي کشور که در سال 1345 انجام شد، شمار جمعيت ساکن در محدوده اين شهر 4140 نفر گزارش شده بود. در سرشماري سال 1355 که در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي انجام شد، در شهر قروه درجزين تعداد 5055 نفر جمعيت گزارش شده که نشان مي دهد رشد سالانه­ي جمعيت معادل 2 درصد بوده است .بعد از انقلاب در سال 1361 شهرداري قروه درگزين تاسيس گرديد و مرکزيت بخش را بر عهده گرفت. در زمان جنگ تحميلي که در سال 1365 سر شماري عمومي صورت گرفت جمعيت شهر قروه درجزين به 6708 نفر افزايش يافت.
    در سرشماري عمومي سال 1375 شمار جمعيت دراين شهر معادل 7825 نفر و مرکز آمار ايران در نتايج مقدماتي سر شماري سال 1385 شمار سکنه اين شهر را معادل 9452 نفر اعلام داشته است.