• بخش مرکزي
 •  

   

  روستاهاي  بخش مرکزي درگزين از توابع  شهرستان درگزين                                           

   

   

  رديف

  نام بخش

  نام دهستان

  نام روستا

  جمعيت

  دهياري

  1

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  درجزين

  1331

  دارد

  2

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  گلستان

  1142

  دارد

  3

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  پشتجين

  979

  دارد

  4

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  نير

  1698

  دارد

  5

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  مزرعه گيودره

  652

  دارد

  6

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  سيلک

  238

  دارد

  7

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين سفلي

  نوده

  0

  دارد

  8

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين غربي

  عمان

  2305

  دارد

  9

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين غربي

  نظام آباد

  1425

  دارد

  10

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين غربي

   

  سايان

  677

  دارد

  11

  بخش مرکزي درگزين

  درگزين غربي

  بهکندان

  871

  دارد

  12

   

  بخش مرکزي درگزين

   

  رکين

  155

  دارد

  13

   

  بخش شاهنجرين

  درگزين غربي

   

  سليلک

  37

  ندارد