• بخش شاهنجرين

 • روستاهاي  بخش شاهنجرين از توابع  شهرستان درگزين                                           

   

   

  رديف

  نام بخش

  نام دهستان

  نام روستا

  جمعيت

  رديف

  نام بخش

  نام دهستان

  نام روستا

  جمعيت

  1

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  احمد آباد

  181

  19

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  دمورچي عليا

  8

  2

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  کمندان

  224

  20

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  ينگجه کرفس

  17

  3

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  مزرعه صارم

  305

  21

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  پليکان

  0

  4

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  عين آباد

  904

  22

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

   

  تموزان

  110

  5

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  منوچهر

  566

  23

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  زهتران

   

  0

  6

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  شوند

  924

  24

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  والاشجرد

  48

  7

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  مزرعه گچيلو

  0

  25

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  رازين

   

  43

  8

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  شريف آباد

  0

  26

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  مسينک

  52

  9

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  شورتگل

  0

  27

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  پيربک

  32

  10

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  گل تپه

  0

  28

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

   

  شنجور

   

  538

  11

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  حکان

  1063

  29

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  شاهنجرين

  1584

  12

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   سنقرآباد

  960

  30

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  سوزن

  1180

  13

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  دولوجردين

  117

  31

   

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  وسمق

  1101

  14

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  قراقيه

  178

  32

   

  بخش شاهنجرين

  درگزين شرقي

  کاج

  1053

  15

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  سنگرانکوه

  213

  33

   

   

   

   

   

   

  16

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  زاکان

  121

  34

   

   

   

   

   

   

  17

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

  جاورسجين

  115

   

   

   

   

   

   

   

  18

  بخش شاهنجرين

  درگزين عليا

   

  ناکين

  157