• ارتباط باما
 •  

   

   

   

  سمت

   

   

   

   

   

   

  شماره تلفن

   

   

  نام خانوادگي

   

   

  نام

   

   

   

   

  مسئول دفتر فرماندار

   

   

   

   

   

   

   

   

  36463217

   

   

   

  36463235

   

   

   

  نادري

   

   

   

  اکبر

   

   

   

   

   

   

  ارتباط با دفتر فرماندار

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  جهت ارتباط با ديگرمسئولين فرمانداري با شماره 36463217 تماس بگيريد