• دفترمعاونت سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري
 •    ×    معاون سياسي و امنيتي

     ×  مصطفي آزادبخت

   

  w    چارت سازماني

    w    دفتر امور سياسي و انتخابات

    w   دفتر امور انتظامي و امنيتي

    w     دفتر امور اجتماعي

   

     ×    شرح وظايف و اهداف :

  1.تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي، اجتماعي دولت و ارتقا مشاركت و حضور موثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي.

  2. زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها.

  3. حمايت از شوراهاي اسلامي و نظارت بر فعاليت آنها مطابق قوانين و مقررات.

  4. برنامه ريزي و برگزاري انتخابات عمومي و نظارت بر اجراي ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمانبندي ابلاغي.

  5.ارائه پيشنهادات لازم براي تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري در محدوده استان.

  6. پيگيري ثبت و نگهداري امور سجلي و احوال چهارگانه (مواليد، فوت، ازدواج و طلاق) مردم استان.

  7. هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت.

  8.برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران.

  9. مراقبت دايم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور.

  10. بررسي و مطالعه پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه.

  11. گرد آوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي و .. استان انعكاس به وزارت كشور.

  12. برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه تشكل هاي غير دولتي و امور عامل المنفعه و ايجاد فضاي رواني سالم براي مردم و جمع آوري متكديان و معتادان و كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري دستگاه هاي مسئول.

  13.برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران).

  14. تلاش و برنامه ريزي در جهت تامين و افزايش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پيشگيري از بيماري هاي واگير دار.

  15. برنامه ريزي در جهت توسعه ورزش همگاني و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي بانوان.

  16.پيگيري و اقدام در جهت انطباق وضعيت ادارات و سازمان ها و نهادها با واحدهاي تقسيمات كشوري در استان.

  17. برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذينفوذ مذهبي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان.

  18.پيگيري برگزاري همايش هاي علمي مربوط به مسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير استان.

  19. تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني.

  20. تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.

  21. تامين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.

  22. پيگيري در جهت استقرار واحدهاي انتظامي و پست هاي ايست و بازرسي موقت و دائم.

  23. ساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد اتباع ايراني و بيگانه و امور مربوط به مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي مسائل امنيتي با كشورهاي همسايه.

  24. برنامه ريزي و هدايت اقدامات مربوط به كنترل قاچاق كالا، اسلحه و مواد مخدر در استان.

  25.انجام امور مربوط به اقدامات تردد، اشتغال و ازدواج اتباع بيگانه و ثبت و نگهداري اطلاعات آنها.

  26. مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي لازم در اين زمينه.

  27.اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضا شوراي تامين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي، امنيتي و اجتماعي.

  28. برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي، بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دايمي و نظارت دايم بر حمل و استفاده از مواد ناريه.

  29. پيگيري و اجراي قوانين و مقررات كه در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بيگانه بر عهده دستگاه هاي مختلف نهاده شده است.

  30. پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي گردد توسط دستگاه هاي ذيربط.

  31.گرد آوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات امنيتي و انتظامي و ... استان و انعكاس به وزارت كشور.

  32. هماهنگي با استان هاي همجوار و برنامه ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا، اسلحه و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي.

  33.شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها و نزاع هاي دسته جمعي.

  34. تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي و انتظامي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.