• دفترمديريت فناوري اطلاعات و شبکه دولت
 •    ×     مدير فناوري اطلاعات و شبکه دولت

     ×   محمد حسن ميرزايي

        w    زير سايت دفتر فناوري اطلاعات و شبکه دولت  

     

     ×    شرح وظايف و اهداف :

  1.مطالعه و بررسي در زمينه فنآوري سخت افزاري و نرم افزاري و نوآوري ها و طرح هاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهاي استانداري  .

  2.برنامه ريزي بمنظور پشتيباني ، نگهداري و استفاده بهينه از امكانات ، تأمين و تجهيز لوازم و وسائل نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز

  3.اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتي در مورد سيستم هاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري و نرم افزاري

  4.پياده سازي و نصب و راه اندازي سيستم هاي كاربردي محدود و نيمه گسترده

  5.تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي اجرايي بمنظور بهره برداري كاربردي از نرم افزارها و تجهيزات رايانه اي

  6.توسعه فراگير و همه جانبه سيستم هاي كاربردي فنآوري اطلاعات و بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي و ارائه خدمات لازم در اين زمينه

  7.برنامه ريزي و تمهيدات لازم بمنظور ايجاد پايگاه داده هاي جغرافيايي در استان و شهرستان هاي تابعه

  8.پيش بيني و برنامه ريزي آموزش هاي لازم درخصوص فنآوري اطـلاعات به منظور ارتقا و افزايش مهارتهاي تخصصي كاركنان و بهره وري  بهينه در اين زمينه با همكاري مركز آموزش

  9.ارزيابي عملكرد و شناخت و سنجش پيشرفت فنآوري اطلاعات در واحدهاي استانداري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات در استان و شهرستان هاي تابعه

  10.تهيه و ساماندهي و بروز رساني سيستم هاي اتوماسيـــــون اداري ، انتخــــــــابات ، اطلاع رساني و ساير نرم افزارهاي عمومي و اختصاصي  در استانداري.

  11.ساماندهي و طبقه بندي بسترهاي نرم افزاري و سخت افزاري و هدايت يكپارچه در زمينه فنآوري اطلاعات در مجموعه استان.

  12.بررسي و رفع آسيب پذيري هاي نرم افزار و سخت افزار و سرويس هاي شبــــكه و پيش بيني هاي لازم در زمينه تهديدات و حوادث غير مترقبه و ايمن سازي مجموعه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري .

  13.در راستاي تحقق دولت الكترونيك و در حيطه وظايف حاكميتي استــــانداري ، تهيه ، طراحي و توسعه پورتال به منظور هماهنگي ، كنترل ، هدايت و توسعه پورتال استاني در جهت ارتقاء بهره وري سيستم ها و زيرسيستم ها.

  14.برگزاري همايش ها و سمينارها و ... در زمينـــــه ارتقـــــاء و انتقال دانش فنآوري اطـــــــلاعات . مطالعه و بررسي در زمينه فنآوري سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و نوآوري‌ها و طرح‌هاي جديد به منظور ارتقاي سطح كارآيي واحدهاي استانداري .

  15.برنامه‌ريزي بمنظور پشتيباني، نگهداري و استفاده بهينه از امــــكانات، تأمين و تجهيز لوازم و وسائل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز.

  16.اظهار نظر و ارائه نظرات مشورتي در مورد سيستم‌هاي طراحي شده با امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري

  17.پياده‌سازي و نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي كاربردي محدود و نيمه گسترده.

  18.تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي اجرايي به منظور بهره‌برداري كاربردي از نرم‌افزارها و تجهيزات رايانه‌اي .

  19توسعه فراگير و همه جانبه سيستم‌هاي كاربردي فنآوري اطلاعات و بررسي نيازها و تقاضاي دريافتي ارائه خدمات لازم در اين زمينه.

  20برنامه‌ريزي و تمهيدات لازم به منظور ايجاد پايگاه داده‌هاي جغرافيايي در استان و شهرستان‌هاي تابعه .