• دفترمعاونت توسعه مديريت و منابع استانداري
 •  

   

     ×   معاون توسعه مديريت ومنابع استانداري

     ×   سيدمحمدرضاميرصفدري 

   

  w    چارت سازماني

  w    مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شبکه دولت
  w    دفتر برنامه ريزي نوسازي و تحول اداري
  w    دفتر امور اداري مالي

   

   

   شرح وظايف و اهداف :

   

  1. نظارت بر اجراي سياست ها و خط مشي هاي اداري و مالي و استخدامي و امور مديريت منابع انساني و اداري، رفاهي و استخدامي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در قالب سياستهاي کلي ابلاغي.

   

  2. ارزيابي وضعيت نيروي انساني مورد نياز واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص ها و ضوابط مصوب معاونت توسعه مدريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و نظارت بر چگونگي صدور مجوزهاي استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده از سوي مراجع ذيربط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

   

  3. انعکاس نارسايي ها و مشکلات واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در زمينه توسعه مديريت سرمايه انساني به مراجع ذيربط.

   

  4. نظارت بر اجراي تمامي امور اداري و تشکيلاتي، ارائه تسهيلات رفاهي و استخدامي کارمندان استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

   

  5. اعلام نظر در مورد کيفيت نيروي انساني مورد نياز استانداري و واحدهاي شهرستاني و انجام تشريفات مربوط به بکارگيري و جذب و استخدام و صدور احکام مطابق قوانين و مقررات مربوطه.

   

  6. اجراي طرح ها و برنامه هاي مصوب و ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مرتبط با وظايف واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و اعمال نظارت و هماهنگي لازم در اين زمينه.

   

  7. نظارت بر اجراي امور مالي اعم از نگهداري دفاتر، اعتبارات، هزينه ها و تهيه و تنظيم و صدور اسناد مالي و وصول اعتبارات تخصصي استانداري بر اساس قوانين و مقررات.

   

  8. نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده هاي مربوطه تمامي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي.

   

  9. نظارت بر انجام کليه امور خدمات و تدارکات استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس قوانين و مقررات.

   

  10. نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به استانداري

   

  11. نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي (اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي) استانداري، فرمانداري و بخشداري هاي تابعه بر اساس برنامه هاي تنظيم شده با رعايت قوانين و مقررات و ضوابط و دستورالعمل هاي بودجه.

   

  12. توانمند سازي و افزايش سطح دانش و مهارت کارمندان از طريق ساماندهي و پيش بيني آموزش هاي مناسب در چارچوب سياست ها و برنامه هاي ابلاغي در سطح استان و نظارت بر اجراي آن

   

  13. مديريت فرآيند از طريق نظارت برتهيه، تنظيم، ارزشيابي و اجراي برنامه هاي آموزشي کارمندان واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و شهرداري ها با همکاري مراجع آموزشي ذيربط.

   

  14. نظارت بر اجراي آئين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي بر اساس اختيارات تفويض شده در سطح استان.

   

  15. مديريت اجراي ارزشيابي نوبه اي کارمندان دولت و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توجيه ارزشيابي کنندگان در رابطه با اهداف و برنامه هاي ارزشيابي.

   

  16. حمايت از طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزايش و نظارت بر آموزش بسته هاي مذکور به منظور تسهيل فعاليت واحدهاي مختلف با هماهنگي.

   

  17. نظارت بر اجراي برنامه هاي و طرح هاي تحول اداري، توسعه فناوري اطلاعات، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و ارائه گزارش هاي لازم به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

   

  18. تهيه الگو و سيستم هاي اطلاعاتي متناسب با نيازهاي موجود استان و استانداري.

   

  19. نظارت بر ا رائه صحيح خدمات پشتيباني سخت افزاري به واحدهاي مختلف استانداري.

   

  20. حمايت از طراحي و تهيه بسته هاي مناسب نرم افزاري براي انجام فعاليت واحدهاي مختلف.

   

  21. نيازسنجي و نظارت بر اجراي طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي و ارزشيابي آن در چارچوب سياستهاي ابلاغي کشور.

   

  22. نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در مورد روشهاي انجام کار، تهيه و تنظيم و پيشنهاد تشکيلات تفصيلي و شرح وظايف پست هاي سازماني استانداري در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

   

  23. انعکاس تغييرات و اصلاحات تشکيلاتي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي بر اساس ضوابط و شاخص هاي ابلاغي در سقف پستهاي سازماني مصوب و در چارچوب اختيارات تفويض شده به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

   

  24. نظارت بر انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان و هماهنگي با دبيرخانه ستاد وزارت کشور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور.

   

  25. نظارت بر نحوه اجراي روشها و رويه هاي اختصاصي و عمومي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي بر اساس شاخص ها و ضوابط ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با هماهنگي حوزه مرکزي دستگاه اجرايي متبوع.

   

  26. پيگيري و انجام امور مربوط به بهره وري واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و مسائل و موضوعات مرتبط با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و سازمان ملي بهره وري ايران.

   

  27. نظارت بر چگونگي انجام آئين نامه ها و دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي کار.