• چشم اندازاستان همدان درافق 1404هجري شمسي
 • چشم اندازاستان همدان درافق 1404هجري شمسي
  با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق بيست ساله

  همدان استاني است توسعه يافته داراي تعامل فعال در سطح بين الملل با جايگاه مناسب  علمي ، فرهنگي ، اقتصادي و  فناوري در كشور ، موثر در  منطقه، متوازن ومتناسب با محيط كاربردي پيراموني با هويتي اسلامي و ارزشهاي ملي

  استان همدان در افق اين چشم انداز داراي چنين ويژگيهاي خواهد بود :

  - توسعه يافتگي متناسب با مقتضيات فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيايي و اجتماعي خود متکي بر هويت اسلامي و ايراني .

  -  تاکيد بر رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي مبتني بر مزيت هاي نسبي و رقابتي در راستاي محور هاي توسعه استان همراه با عدالت اجتماعي، مشارکت هاي مردمي و مدني.

  - داراي تعامل فعال در سطح بين المللي با اولويت در حوزه هاي علمي ، فناوري ، فرهنگي و اقتصادي .

  - بر خوردار از دانش پيشرفته و توانمند در توليد علم و فناوري روز مبتني بر منابع انساني و سرمايه اجتماعي  در سطح  ملي.

  -  توانمندي در ارايه سطح اول خدمات برتر به منطقه و محيط داخلي خود در حد مطلوب.

  -  داراي سازمان قضايي متعادل و ساز گاري فعاليت ها با محيط کالبدي و پيراموني مبتني بر اصول آمايش سرزمين با مردماني مومن ، فعال، تلاشگر،کار آفرين، پويا ، مسئوليت پذير ، مشارکت پذير ، با نشاط ، موثر و مفتخر به پيشينه تاريخي ،فرهنگي و مذهبي.

  - بهره مند از محيطي ايمن و برخوردار از سلامت ، رفاه ،امنيت غذايي ،تامين اجتماعي و توزيع متناسب در آمد .

  ملاحظه :  تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه و کليه سياست گذاريها در راستاي نيل به اهداف افق چشم انداز خواهد بود.