• پروژه هاي مشترک معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري ودستگاههاي اجرايي در استان همدان
 • پروژه هاي مشترک معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري ودستگاههاي اجرايي در استان همدان

   

  وضعيت اجراي پروژه

   

  نتايج مورد انتظار پس از اجراي طرح در استان

  نام دستگاه مجري

  عنوان پروژه

  عنوان برنامه/طرح

  در دست اقدام

  -برگزاري کارگاه آموزشي 2 ساعته براي 245 نفر از دانش آموزان دختر محروم ونيازمند در مقاطع اول متوسطه(پايه اول)

  -اهداي 1 بسته آموزشي متناسب با موضوع به مخاطبان

  وزارت آموزش وپرورش

  بهبود وضعيت آموزشي-بهداشتي دانش آموزان دختر محروم ونيازمند کشور در مقطع اول متوسطه (پايه اول)

  ارتقاي وضعيت بهداشت رواني وسلامت جسماني زنان وخانواده

  در دست اقدام

  برگزاري کارگاه آموزشي 8 ساعته در مدارس با موضوع تقويت مهارتهاي ارتباطي براي 650 نفر (شامل دانش آموزان،اوليا ومربيان مدارس)

  وزارت آموزش وپرورش

  تقويت شيوه هاي مهارتي وارتباطي اوليا با دانش آموزان دختر

  حمايت از برنامه هاي آموزشي وطرح هاي فرهنگي براي تعميق باورهاي ديني وتحکيم وپويايي خانواده

  در دست اقدام

  برگزاري جلسه وانتخاب 2 نفر زن تسهيلگر روستايي در استان وآموزش فنون تسهيلگري وتخصصي کشاورزي (از محل اعتبارات استاني) به منتخبين

  وزارت جهاد کشاورزي

  انتخاب آموزش وساماندهي زنان تسهيلگر توسعه روستايي

   

   

  ارتقاي مهارتهاي شغلي زنان متناسب با نيازهاي جامعه وخانواده

  در دست اقدام

  حمايت از تشکيل 2 صندوق اعتبار خرد ويژه زنان روستايي در استان وآموزش به اعضاء صندوق ها( از محل اعتبارات استاني)

  وزارت جهاد کشاورزي

  توسعه وتجهيز صندوقهاي اعتبار خرد زنان روستايي

  در دست اقدام

  آموزش دوره عمومي ترويج کارآفريني وخلاقيت به اعضاي 2 صندوق ايجاد شده ويژه زنان روستايي( از محل اعتبارات استاني) براي حداقل 60 نفر از اعضاي صندوقها ي مذکور به مدت 6 ساعت وبه منظور ايجاد زمينه اشتغال پايدار وانگيزه ماندگاري در روستا

  وزارت جهاد کشاورزي

  آموزش وترويج کارآفريني زنان روستايي

  در دست اقدام

   

   

   

   

   

  آموزش توليد کودهاي آلي ، محصول سالم وعاري از مواد شيميايي وسموم در راستاي تامين امنيت غذايي به اعضا ي 2 صندوق ايجاد شده ويژه زنان روستايي (از محل اعتبارات استاني)براي حداقل 60 نفر از اعضاي صندوقها ي مذکور به مدت 6 ساعت

  وزارت جهاد کشاورزي

  تقويت نقش زنان در توسعه کشاورزي پايدار

  در دست اقدام

   

  -انتخاب آموزش،ارائه خدمات مشاوره وساماندهي وخوشه سازي 30 نفر از زنان کشاورز،تسهيلگر کشاورزي وزنان عضو سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمينه اقتصاد وزنان کارآفرين نخبه در استان

  -برگزاري 4 کارگاه آموزشي 10 ساعته در استان براي 30 نفر مجموعا 1200 نفر ساعت آموزش در خصوص توليد محصولات سالم وارگانيک ، آشنايي با استاندارد هاي ملي وقوانين ومقررات مربوطه

  -ارائه 8 ساعت مشاوره تخصصي مجموعا 240 نفر ساعت در زمينه شبکه سازي ،استاندارد سازي محصول والزامات حوزه صادرات و واردات محصولات

  -تشکيل 30 خوشه شغلي حداقل 6 نفره متشکل از تسهيل گران کشاورزي وزنان عضو سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمينه اقتصاد وزنان کارآفرين نخبه در استان

  -تشکيل 1 تشکل استاني در قالب صندوق کارآفريني در اسنان (از تجميع 30 خوشه شغلي ، 180 نفر)

  -حرفه آموزي جهت ايجاد کسب وکار پايدار اشتغال براي زنان روستايي واجد شرايط با اولويت زنان کشاورزي وزنان تسهيلگر تحت پوشش پروژه در سطح کشور

  -فراهم نمودن زمينه ايجاد 1 سمن يا سازمان مردم نهاد محلي ويژه زنان کارآفرين در هر استان با دامنه کاري اقتصاد

  سازمان ملي استاندارد ايران

  انتخاب آموزش ، ارائه خدمات مشاوره وساماندهي زنان کشاورز در جهت ارتقا کيفيت واستاندارد سازي توليدات آنها براي رسيدن به افزايش وپايداري اشتغال

   

  تعداد پروژه هاي استان همدان: 7