• قوانين عمومي
 • شيوه‌نامه تشکيل هيئت‌هاي انديشه‌ورز روستا (دانلود)

  ضوابط تهيه و الصاق برچسب اموال دهياري‌ها (دانلود)

   ابلاغ ضوابط واگذاري پروژه‌هاي عمراني و خدماتي دهياري‌ها به شرکت تعاوني دهياري‌ها (دانلود فايل)

  آخرين تغييرات طرح مشارکت (دانلود فايل)

  شيوه نامه تشکيل نشست مشورتي فرمانداران (دانلودبخشداران (دانلود) و دهياران (دانلود)

  اساسنامه شرکت تعاوني دهياري ها (دانلود فايل)

  نظام نامه ارزيابي عملکرد دهياري هاي کشور (دانلود فايل)