• قوانين مالي
 • رشته‌ها و گرايش‌هاي تحصيلي مسئولين امور مالي دهياري‌ها (دانلود)

  بخشنامه بودجه سال 1396 دهياري‌هاي کشور(دانلود)

  ممنوعيت بکاريگيري مسئولين امور مالي از طريق شرکت‌هاي تعاوني دهياري‌ها (دانلود)

  دستور العمل حقوق و مزاياي مسئولين امور مالي دهياري‌ها (دانلود)

  دستور العمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران در سال 1395 (دانلود)

  ممنوعيت بکارگيري کارکنان استانداري، فرمانداري و بخشداري به عنوان مسئول امور مالي دهياري‌ها (دانلود)

   بخشنامه بودجه سال 1395 دهياري‌هاي کشور(دانلود)

  احکام قانون بودجه سال 1395 مرتبط با مديريت شهري و روستايي(دانلود)

  آيئن نامه تشکيل مجمع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني دهياري ها(دانلود)

  ضوابط واگذاري پروژه هاي عمراني و خدماتي دهياري ها به شرکت تعاوني دهياري ها(دانلود)

  دستورالعمل بودجه سال 94 دهياري هاي کشور(دانلود فايل)