• سئوالات، پيشنهادات و شکايات
 •   

  سئوالات، پيشنهادات و شکايات

   

   

   1- ارسال سئوال ، شکايت و پيشنهادات  اختصاصي با دريافت کد رهگيري

  2- دريافت پاسخ سئوالات اختصاصي

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  پرسشهاي متداول 

  ثبت پرسش و دريافت پاسخ

  در اين قسمت منحصرا پرسشهايي مطرح گردد که پاسخ آن براي عموم مردم قابل مشاهده است .