• کميته حقوقي ستاد انتخابات استان

  1-

   

  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن

  2-قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 1390/1/28

  3-قانون تفسير ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب1390/5/9

  4-اصلاح آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1394/2/29

  5-اصلاح ماده 65 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1394/11/25

  6-قانون اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1395/3/3