• شرح وظايف دفتر هماهنگي امور اقتصادي
 • شرح وظايف دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري:

   

   

  1.      بررسي و مطالعه در امور توليد و ارايه پيشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعيت اقتصادي در استان بر اساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط .

  2.      انجام هماهنگي هاي لازم به منظور تشکيل و مديريت بازارچه هاي مرزي در استان بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت و ارزيابي عملکرد آنها با همکاري ساير واحدها و دستگاههاي ذيربط بر اساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط .

  3.      پيگيري مسايل و مشکلات اقتصادي مرتبط با بازارچه هاي مرزي و تعاوني هاي مرزنشين .

  4.      نظارت و پيگيري امور مربوط به گندم ، آرد و نان و هماهنگي جهت ابلاغ دستورات و اجرايي شدن تصميمات مالي در حوزه مذکور .

  5.      ساماندهي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت اجراي مصوبات ستاد هدفمندي يارانه ها .

  6.       ارزيابي وضعيت پيشرفت پروژه هاي مهم اقتصادي بخش خصوصي در استان و پيگيري لازم براي رفع مشکلات و موانع احتمالي آنان .

  7.      هماهنگي و نظارت بر فرآيند تهيه و توزيع کالا و مايحتاج عمومي و رسيدگي به امور مرتبط به تنظيم بازار کالا و خدمات استان .

  8.      انجام هماهنگي لازم در خصوص پيگيري مشکلات بخش صنعت و معدن استان، شهرک هاي صنعتي و خوشه هاي صنعتي و ارايه پيشنهادات در راستاي رفع مشکلات به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان .

  9.      اعمال کنترل لازم و بررسي مسايل و مشکلات مرتبط با زنجيره هاي تامين و توزيع کالا و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي .

  10.   ارايه نظرات و پيشنهادات جهت بهبود وضعيت و پيشرفت فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه اقتصادي و ساير دستگاههاي اقتصادي مرتبط بر اساس اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط .

  11.  هماهنگي و بررسي عملکرد بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و بيمه هاي دولتي داراي مجوز .

  12.  پيگيري مسايل مربوط به ارتقاء سطح معيشت مرزنشينان با همکاري ساير واحدها و دستگاههاي ذيربط استان .

  13.  هماهنگي و همکاري با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در بخش هاي مختلف اقتصادي (صنعت و معدن ، کشاورزي ، خدماتي و منابع طبيعي استان) .

  14.  هدايت و راهبري امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان از جمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در کميسيون ها و شوراها و ستادها و کميته هاي ذيربط جهت همکاري و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و ارايه تحليل هاي لازم به مسئولين ذيربط .

  15.  شرکت در جلسات مربوط به امور اقتصادي و توسعه منطقه اي (کميسيونها، شوراها، ستادها، کارگروه ها ، کميته ها و زيرمجموعه هاي آنان) .

  16.  نظارت و هماهنگي فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي مسئول در امر صادرات به منظور تحقق اهداف و تکاليف مرتبط مندرج در سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور، سند توسعه استان و ساير سياست هاي کلان اقتصادي .

  17.  ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مسئول در امر صادرات به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي و ترانزيت کالا از استان .

  18.  هماهنگي به منظور تدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي ، هدايتي ، فني و زيربنايي بخش صادرات استان در راستاي اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوط .

  19.  پيگيري برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سياست هاي ابلاغي .

  20.  شناسايي و پيگيري مشکلات واحدهاي توليدي صنعتي .

  21.  پيگيري و نظارت برنامه هاي راهبردي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در مبادلات مرزي (مناطق آزاد و ويژه ، بازارچه هاي مرزي ، اسکله هاي خاص) .