ملاقات مردمي
1397/11/04
  • ملاقات مردمي استاندار

    اولين جلسه ملاقات مردمي استاندار جديد همدان برگزار گرديد.
  • اولين جلسه ملاقات مردمي استاندار جديد همدان جناب آقاي سيد سعيد شاهرخي در تاريخ 97/11/3 در دفتر مديريت عملکرد، بازرسي و امور حقوقي برگزار گرديد. در اين جلسه با حضور مديران ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت و معدن و تجارت، ورزش و جوانان، بهزيستي، جهاد کشاورزي ،شرکت امور آب و شهرداري منطقه 3 به مسائل ومشکلات 23 نفر از شهروندان محترم استان در خصوص توليد و اشتغال زايي، وام و تسهيلات بانکي، گردشگري و مسکن مهر رسيدگي شد.