تحول اداري
1397/11/16
  • انتصاب سرپرست معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي

    خانم سارا عراقچيان به عنوان سرپرست جديد معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي استانداري منصوب شد
  • طي حکمي آقاي مهندس شاهرخي سرکار خانم سارا عراقچيان را به عنوان سرپرست معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه ريزي منصوب فرمودند.