تحول اداري
1397/11/16
  • دوره آموزشي " شرح وظايف، ماموريتها و اختيارات وزارت کشور، استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها برگزار شد.

    برگزاري 4 دوره آموزشي در استانداري و فرمانداريهاي ملاير و رزن
  • با برگزاري 4 دوره مجزا در استانداري و فرمانداريهاي ملاير و رزن به مدت 168 ساعت دوره آموزشي براي همه پرسنل مستقر در استانداري، فرمانداريها و بخشداريها با همکاري مديران کل، فرمانداران و بخشداران برگزار شد .