اخبار
1397/12/09
  • برگزاري ششمين جلسه کارگروه سايبري در استان همدان

    برگزاري ششمين جلسه کارگروه سايبري در استان همدان
  • ششمين جلسه کارگروه سايبري استان به رياست مدير کل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري استانداري در روز چهارشنبه مورخ 8/12/97 برگزار شد. در اين جلسه ضمن تشريح وظايف و عملکرد مراکز ذي صلاح کارگروه سايبري، برنامه هاي راهبردي و عملياتي سال جديد نيز مشخص و مصوب گرديد.