عمومي
1397/06/11
  • بازديد از طرح محصول سالم در روستاي آرتيمان

    بازديد از طرح محصول سالم در روستاي آرتيمان
  • خانم دکتر احمد آبادي نماينده محترم دفتر برنامه ريزي دفتر امور بانوان و خانواده رياست جمهوري از سايت اصلي طرح  ترويج و توليد محصول سالم و استاندارد بازديد نمودند.

    برنامه توليد محصول سالم از ابتداي سال 97 توسط مديريت هماهنگي ترويج  سازمان جهاد کشارزي با همکاري مديريت جهاد کشاورزي شهرستان تويسرکان ،تعاوني زنبورداران شهرستان وسمن توليد محصول سالم در روستاي آرتيمان شهرستان تويسرکان در حال انجام است. در اين بازديد که نماينده دفتر امور بانوان استانداري و کارشناسان زنان روستايي استان و شهرستان، مديرعامل تعاوني زنبورداران و نماينده سمن استاندارد حضور داشتند خانم دکتر احمدآبادي با صحبت با مخاطبين طرح، به ارزيابي و اثرسنجي طرح پرداختند و به سولات آنان در زمينه مشکلات کار زنبورداري پاسخ دادند.