اخبار عمومي
1398/03/18
  • دومين کارگروه خريد تضميني گندم در مورخ 18/3/98 با حضور اعضاء کميسيون به رياست به رياست آقاي پورمجاهد معاون هماهنگي امور اقتصادي در محل سالن شهداء استانداري همدان برگزار گرديد.

    دومين کارگروه خريد تضميني گندم در مورخ 18/3/98 با حضور اعضاء کميسيون به رياست به رياست آقاي پورمجاهد معاون هماهنگي امور اقتصادي در محل سالن شهداء استانداري همدان برگزار گرديد.
  • دومين کارگروه خريد تضميني گندم در مورخ 18/3/98 با حضور اعضاء کميسيون به رياست به رياست آقاي پورمجاهد معاون هماهنگي امور اقتصادي در محل سالن شهداء استانداري همدان برگزار گرديد. براساس برآوردهاي بدست آمده توسط سازمان جهاد کشاورزي پيش بيني مي گردد در صورت ادامه بارش ها در سالجاي مقدار 680 هزار تن گندم توليد و از اين مقدار بيش از 560 هزار تن تحويل مراکز خريد در سطح استان گردد. بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران در سالجاري هر کيلوگرم گندم معمولي با 4 درصد افت مفيد و 1 درصد افت غيرمفيد مبلغ 17 هزار ريال از کشاورزان خريداري مي‌گردد. اولويت خريد گندم با سيلوها و انبارهاي دولتي و بلند مدت مي باشد لذا مقرر گرديده است در صورت تحويل گندم به اين مراکز تا سقف 200 ريال بابت هر کيلوگرم به بهاي گندم تحويلي بابت کرايه حمل و به عنوان تشويق به کشاورزان تحويل گردد. بانک عامل خريد گندم در سال جاري نيز بانک کشاورزي مي باشد که مقرر گرديده است بانک حق برذداشت هيچگونه وجهي بابت بدهي کشاورزان از مطالبات تحويل گندم آنها را ندارد. بر اساس مصوبه قبلي کارگروه خريد گندم استان، اکيپي متشکل از نمايندگان استانداري، شرکت بازرگاني دولتي ايران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي و ساير ادارات مرتبط از کليه مراکز خريد بازديد و مشکلات مراکز را به مسئولين هر مرکز اعلام تا قبل از شروع خريد گندم نسبت به رفع آنها اقدام گردد. در سال گذشته با هماهنگي کارگروه خريد تضميني اتسان بيش از 627 هزار تن از کشاورزان خريداري شد.