اخبار عمومي
1398/03/21
 • معاون استاندار: 50هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در همدان صورت مي گيرد

  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري همدان گفت: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته بايد سالانه 50هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين استان صورت گيرد.
 • ظاهر پور مجاهد وز دوشنبه در نشست تحليل ذينفعان تالاب آق گل ملاير بيان کرد: سهمي براي ارتقاي بهره وري دستگاه هاي مختلف منطبق با برنامه توسعه پنج ساله ششم پيش بيني شده که با نگاه کارشناسي قابل ارزيابي و دستيابي است.

   

  وي اضافه کرد: مجموعه مديران استان دو مورد را با جديت دنبال مي‌کنند که در گام نخست يک برنامه عملياتي سه ساله تدوين و سهم دستگاه‌ها مشخص است و در حوزه اشتغال و سرمايه گذاري سهم ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري مشخص است.

   

  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري همدان افزود: 50هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري و ايجاد 19هزار 500فرصت شغلي از اولويت هاي محوري استان است که براي دستيابي به اين رقم بايد از تمامي فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي استان بهره گرفت،

   

  پورمجاهد بيان کرد: تلاش مجموعه استان در مسير سياست‌هاي تدوين شده است چراکه معتقديم دولت تدبير و اميد با عقل و انديشه کارها را پيش برده است.

   

  وي تاکيد کرد: دولت تدبير و اميد کار کارشناسي را بيرون نگذاشت چراکه مي دانست ضربه مي بيند و کنار گذاشتن نظريه هاي کارشناسي، بهره وري درست و استفاده بهينه از امکانات، نيروي انساني، منابع را مختل مي‌کند.

   

  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري همدان با بيان اينکه تمامي تصميم‌ها بايد حول محور نظرهاي کارشناسي و مستندات قانوني حرکت کند اظهار داشت: مسئولان اين استان با اراده دنبال تدوين يک برنامه اجرايي منسجم با تکيه بر نگاه علمي، رعايت اصول کارشناسي و بهره گيري از نظريه هاي کارشناسي دستگاه‌ها هستند.

   

  پورمجاهد ادامه داد: همدان در حوزه تعادل بخشي حوزه آب با توجه به نيازسنجي صورت گرفته از سوي جهاد کشاورزي و امور آب، توفيق خوبي داشته است به گونه اي که در بسياري از مولفه ها اول تا سوم کشوري هستيم.

   

  وي گفت: خيلي از فرصت‌ها و اعتبارها براي بهبود شرايط در آينده هزينه مي شود که اگر با نگاه تحليلي «هزينه - فايده» نگاه کنيم هزينه هاي مرتبط با جامعه و محيط زيست شده است.

   

  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري همدان تاکيد کرد: در اين شرايط اضطراري و سخت بايد به توسعه همه جانبه و پايدار توجه کرد.

   

  پورمجاهد با بيان اينکه توجه به ديدگاه کارشناسي و پرهيز از نگاه سنتي، لحظه‌اي و کوتاه مدت مورد تاکيد است و گفت: بايد در انجام کارها به منافع ملي و منطقه اي توجه داشت و از نگاه به منافع آني و زودگذر پرهيز کرد در غير اين صورت به اجتماع و امکانات ضربه زده ايم.