تحول اداري
1398/04/20
  • بررسي طرح عوامل موثر اجتماعي و فرهنگي در کميته پژوهشي استانداري

    طرح عوامل موثر اجتماعي و فرهنگي در کميته پژوهشي استانداري بررسي شد.
  • کميته پژوهشي استانداري در جلسه تاريخ 25/ 03/ 98 به منظور بررسي گزارش نهايي طرح پژوهشي " شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر اجتماعي و فرهنگي بر عدم تمايل شهروندان همداني به سرمايه¬گذاري در استان همدان " تشکيل جلسه داد. در اين جلسه مقرر شد، مواردي چون مقايسه روندادها، توجه به مستندات آماري، تفاوت هاي خاص استان همدان، مباحث دانش بنيان و نوآروانه، ترکيب نظر خبرگان و فعالان اقتصادي، تحليل عوامل بازدارنده، بررسي همبستگي هاي رشد کسب و کار با نوع فعاليت شرکت هاي سرمايه گذار، توجه به سامانه هاي سرمايه گذاري موجود ( مانند سام، ياور، دادور) و بررسي پيشنهادات با همکاري مرکز خدمات سرمايه گذاري اصلاح يا بازبيني انجام شود و کليات اجراي طرح مورد پذيرش قرار گرفت.