امور روستايي و شوراها
1398/05/02
  • دستورالعمل حقوق ومزاياي ناظرين فني دهياريها

    ابلاغ دستورالعمل حقوق ومزاياي ناظرين فني دهياريها
  • دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين امور فني دهياري‌ها بازنگري و ابلاغ شد در راستاي ساماندهي و انتظام‌بخشي به نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي مسئولين امور فني دهياري‌ها، اين دستورالعمل در 16 ماده و سه تبصره به استانداري‌ها ابلاغ شده است.