امور روستايي و شوراها
1398/05/22
  • چهارمين نمايشگاه توانمنديهاي روستائيان کشور

    با حضور دفترامور روستايي وشوراهاي استان همدان
  • پوستر چهارمين نمايشگاه توانمنديهاي روستائيان کشور باحضور دفتر امور روستايي وشوراهاي استان همدان ازمورخ 24 الي 27مرداد 1398 درمحل نمايشگاههاي بين المللي تهران