news
1399/03/29
 • جلسه ايمني راه هاي شهرستان به رياست فرماندار برگزار شد.

  بحث ايمني راه ها يکي از مهمترين اولويت هاي شهرستان مي باشد
 • فرماندار در ابتداي جلسه ضمن ابراز تاسف عميق براي حادثه ناگوار تصادف که در چند روز اخير اتفاق افتاد تاکيد کرد:

  حوزه ايمني راه ها بسيار مساله بااهميت و مهم است.

   وي در ادامه ضمن عرض تسليت به بازماندگان حادثه اخير، افزود:

  بحث ايمني راه ها يکي از مهمترين اولويت  هاي شهرستان مي باشد که مي بايست از طريق دستگاه هاي متولي پيگيري شود، فرمانداري در اين زمينه به جد پيگير است و مباحث و مسائل آن را پيگيري مي کند.

  وي در رابطه با حادثه تصادف دو خودروي تاکسي گفت: از طرف دستگاه هاي متولي مقصرين حادثه مشخص و پيگيري هاي قانوني در اين زمينه انجام خواهد شد.

  در پايان فرماندار شهرستان درگزين افزود: موضوعات مربوط به ايمني راه ها و درخواست ها و اقداماتي که مي بايست انجام شود مورد بررسي و بحث قرار گرفت.