اخبار دفتر بانوان
1399/04/25
  • بازديد از فضاهاي روباز ورزشي سطح شهر

    بازديد از فضاهاي روباز ورزشي سطح شهر
  • عليمحمدي مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري روز شنبه مورخ 21/4/99 از چند فضاهاي روباز ورزشي در سطح شهر به همراه نماينده امور بانوان شهرداري و اداره ورزش و جوانان بازديد کرد.

    وي گفت با توجه به شرايط کرونا و بسته شدن باشگاه ها و نياز بانوان به ورزش و سلامت بايد تمامي فضاهاي موجود براي ورزش در هواي باز براي حضور بانوان سالم سازي گردد.

    در طي اين بازديد فضاهاي روباز فنس کشي شده در بوستان هاي شه مورد بررسي قرار گرفتندتا در اسرع وقت فضاي فنس کشي شده با بنر يا پوشش گياهي متناسب پوشانده شده و فضايي مناسب را جهت ورزش بانوان در بوستان هاي شهر فراهم آورد، نماينده ورزش و جوانان قول همکاري مساعد جهت ارائه مربي بانو در ساعات مشخص در اين فضا ها را دادند، بنا شد در اولين فرصت طي جلسه اي با شوراي اجتماعي محلات و نمايندگان اداره ورزش جوانان مقدمات طرح فوق فراهم و در روزهاي آتي به مرحله عملياتي برسد.