عمومي
1394/07/08
  • برنامه ها و اقدامات انجام شده مراکز DIC مشاوره و ترک اعتياد بانوان

    برنامه ها، مسائل و مشکلات مراکز DIC و ترک اعتياد بانوان مورد بررسي قرار گرفت .
  • جلسه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي با رويکرد اعتياد بانوان به رياست سرکار خانم دکتر دوروزي مشاور استاندار و مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده و با حضور کارشناسان دستگاه هاي مرتبط با کاهش آسيب هاي اجتماعي و مسئولين مراکز DIC و ترک اعتياد بانوان تشکيل گرديد .در اين جلسه خانم دوروزي اظهار داشتند موضوع اعتياد بانوان حساس بوده چرا که وقتي زن به عنوان رکن اصلي خانواده مورد آسيب واقع شود اعضاي خانواده با مسائل و معضلات متعددي مواجهه مي باشند. از اين رو رسيدگي به امور آنان لازم و ضروري است .
    ايشان هدف از تشکيل اين جلسه را مطرح نمودن مطالبات اين مراکز از سوي مسئولين آنها و رفع مشکلات موجود در حد امکان برشمردند . در ادامه مسئولين مراکز فوق برنامه ها و اقدامات انجام شده در خصوص نگهداري و ترک اعتياد بانوان را ارائه و همچنين مسائل و مشکلات مراکز خود را مطرح نمودند .