عمومي
1396/06/26
  • بازديد از کلاس هاي طرح ملي توان افزايي و تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها

    بازديد از کلاس هاي طرح ملي توان افزايي و تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها
  •     رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري به همراه مشاور استاندار و مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري و کارشناس طرح ملي توان افزايي و تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده ها به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف طرح و ميزان اثربخشي آموزش بر گروه هدف از کلاس هاي طرح مذکور در استان ديدن کردند.

         ابتدار سرکار خانم دکتر دوروزي گزارشي از روند اجراي طرح را در استان به ايشان ارائه دادند و در ادامه سرکار خانم احمد آبادي ضمن تشکر و قدرداني از مربيان و بانوان شرکت کننده در اين طرح  بيان نمودند: ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان سبب سازگاري با شرايط پر تنش شده و توسعه را هموار و امکان رشد و بالندگي را بيش از گذشته فراهم مي کند ايشان در پايان افزود: ما اميد داريم با رفع نواقص و نقاط ضعف اين طرح و همچنين تداوم آن بتوانيم در توانمند سازي بانوان سرزمين موثر باشيم.