عمومي
1396/08/08
  • بازديد از مراکز شهرستان بهار

    بازديد از مراکز شهرستان بهار
  •  سرکار خانم دکتر دوروزي مشاور استاندار و مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده به همراه شهردار و اعضاء شوراي شهر، مشاور امور بانوان فرمانداري ، مدير عامل کانون بانوان در شهرستان بهار از زمين انتخاب شده ي پارک بانوان، دو کارگاه فرش بافي و يک کارگاه رنگ آميزي سفال و مرکز LDR بيمارستان آيت اله بهاري و از 48 واحدي تجاري شهرداري بازديد به عمل آودند.

    در اين بازديد ضمن گفتگو با عوامل دست اندر کار مراکز ياد شده از نزديک در جريان روند کاري و مسائل ،چالش ها و مشکلات قرار گرفتند و تصميمات جهت رفع برخي از موانع گرفته شد.