مديرکل حوزه استاندار
رضاآريايي
شرح وظايف 1.پيگيري، ساماندهي و تسهيل در روند انجام سريع و دقيق کليه امور مربوط به دفتر استاندار 2.برقراري ارتباط و تعامل پويا و کارآمد با وزارتي ستاد وزارت کشور 3.برنامه ريزي و پيگيري برگزاري منظم و به موقع جلسات مصرخ در قوانين موضوعه و نيز آماده سازي مطالب و اطلاعات مورد نياز 4.برقراري ارتباط با واحدهاي استاني دستگاه هاي دولتي در جهت تسريع در انجام وظايف و ماموريت هاي محوله 5.ايجاد زمينه هاي لازم براي انجام برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر وظايف و فعاليت هاي موظف استانداري 6.انجام وظايف امور دفتري استاندار و برقراري ارتباط و هماهنگي با حوزه مديريت داخلي استانداري(معاونان، مديران ستادي و مشاوران) و واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي ذيربط. 7.نظارت، هماهنگي و برنامه ريزي فعاليت هايي که به موجب تشکيلات مصوب تحت نظر استاندار انجام مي پذيرد. 8.برنامه ريزي و انجام هماهنگي هاي لازم در خصوص وظايف محوله با فرمانداري ها، بخشداري ها، شهرداري ها و دهياري هاي استان. 9.برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت ديدار و تشکيل جلسات مختلف با مقامات کشوري و لشکري در مرکز 10.هماهنگي ملاقات هاي استاندار محترم