مشاورومديرکل دفتراموربانوان وخانواده
ربيعه علي‌محمدي
- ارائه نقطه نظرات مشورتي به استاندار درخصوص مسايل خاص بانوان . - اظهار نظر براساس مستندات کاربردي درخصوص ارتقاي سطح زندگي بانوان و خانواده ها در شهر و روستاهاي استان . - نظارت بر عملکرد دستگاهها در سطح استان در ارتباط با مباحث امور بانوان . - ارزيابي گزارشهاي مستند فرهنگي اجتماعي جهت تحقق رشد و بالندگي بانوان در جامعه . - اتخاذ تدابيري جهت بهره گيري از ظرفيت زنان فرهيخته و نخبه براي دستيابي به توسعه پايدار . - جهت دهي به تحقيقات علمي براي استفاده از نتايج راهبردي آنها در سياستگزاريها و پيگيري اجراي طرحها و برنامه هاي حوزه امور بانوان در سطح استان . - شناسايي و بهره گيري از فضاي متناسب براي اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري و ... در سطح استان. ( ايجاد پارک هاي علمي ، فرهنگي، هنري ، تفريحي – اختصاص تورهاي خدماتي مسافرتي ويژه بانوان و ... ) - شناسايي و اولويت بندي آسيبهاي اجتماعي بانوان و بررسي راهکارهاي اجرايي براي کاهش و پيشگيري از آنان . - اجراي برنامه هاي آموزشي خاص بانوان و خانواده ها در محيط هاي اداري . - تقويت تعامل بين بخشي با دستگاههاي متولي و مرتبط با مابحث زنان در جامعه . - اتخاذ تدابيري جهت جذب اعتبارات هزينه اي و اجراي طرحهاي توسعه مشارکت فرهنگي اجتماعي بانوان استان . - جهت دهي و تقويت کمي و کيفي سازمانهاي مردم نهاد خاص بانوان در استان . - اقدام عملي جهت تهيه بانک اطلاعاتي بانوان و روزآمد کردن آن . - ايجاد سايت ويژه دفتر امور بانوان و خانواده استانداري . -بررسي مقايسه اي بين آمارهاي موجود در بحث شاخص هاي توسعه برحسب جنسيت در استان - شناسايي بانوان فرهيخته و نخبه استاني به منظور حمايت و تقويت روحيه خودباوري. - برگزاري جلسات و نشستهاي هم انديشي به منظور جلب نظرات مشورتي صاحبنظران و کارشناسان در حوزه بانوان و خانواده . - برگزاري همايش ها ، سمينارها ، گردهمايي هاي استاني ، منطقه اي با هدف بررسي مسائل و مشکلات زنان در بررسي راهکارهاي اجرايي . - انجام بازديدهاي دوره اي از صحنه هاي حضور بانوان در عرصه هاي علمي ، اقتصادي ، اجتماعي و .... . - انجام نشست هاي منطقه اي در استان با حضور فرمانداران و فعالين حضوره بانوان به منظور بازديد ، بررسي روند امور محوله ، پيگيري مصوبات جلسات استاني و ... . - شرکت در جلسات و سمينارهي داخلي و خارجي استان . - انجام ساير امور محوله .