مديرکل دفتراموربانوان وخانواده
ربيعه علي‌محمدي
شرح وظايف: 1.ارائه نقطه نظرات مشورتي به استاندار درخصوص مسايل خاص بانوان . 2.اظهار نظر براساس مستندات کاربردي درخصوص ارتقاي سطح زندگي بانوان و خانواده ها در شهر و روستاهاي استان . 3. نظارت بر عملکرد دستگاهها در سطح استان در ارتباط با مباحث امور بانوان . 4. ارزيابي گزارشهاي مستند فرهنگي اجتماعي جهت تحقق رشد و بالندگي بانوان در جامعه . 5. اتخاذ تدابيري جهت بهره گيري از ظرفيت زنان فرهيخته و نخبه براي دستيابي به توسعه پايدار . 6. جهت دهي به تحقيقات علمي براي استفاده از نتايج راهبردي آنها در سياستگزاريها و پيگيري اجراي طرحها و برنامه هاي حوزه امور بانوان در سطح استان . 7. شناسايي و بهره گيري از فضاي متناسب براي اجراي برنامه هاي فرهنگي ، هنري و ... در سطح استان. ( ايجاد پارک هاي علمي ، فرهنگي، هنري ، تفريحي – اختصاص تورهاي خدماتي مسافرتي ويژه بانوان و ... ) 8. شناسايي و اولويت بندي آسيبهاي اجتماعي بانوان و بررسي راهکارهاي اجرايي براي کاهش و پيشگيري از آنان . 9. اجراي برنامه هاي آموزشي خاص بانوان و خانواده ها در محيط هاي اداري . 10. تقويت تعامل بين بخشي با دستگاههاي متولي و مرتبط با مابحث زنان در جامعه . 11. اتخاذ تدابيري جهت جذب اعتبارات هزينه اي و اجراي طرحهاي توسعه مشارکت فرهنگي اجتماعي بانوان استان . 12.جهت دهي و تقويت کمي و کيفي سازمانهاي مردم نهاد خاص بانوان در استان . 13.اقدام عملي جهت تهيه بانک اطلاعاتي بانوان و روزآمد کردن آن . 14. ايجاد سايت ويژه دفتر امور بانوان و خانواده استانداري . 15.بررسي مقايسه اي بين آمارهاي موجود در بحث شاخص هاي توسعه برحسب جنسيت در استان 16. شناسايي بانوان فرهيخته و نخبه استاني به منظور حمايت و تقويت روحيه خودباوري. 17.برگزاري جلسات و نشستهاي هم انديشي به منظور جلب نظرات مشورتي صاحبنظران و کارشناسان در حوزه بانوان و خانواده . 18.برگزاري همايش ها ، سمينارها ، گردهمايي هاي استاني ، منطقه اي با هدف بررسي مسائل و مشکلات زنان در بررسي راهکارهاي اجرايي . 19. انجام بازديدهاي دوره اي از صحنه هاي حضور بانوان در عرصه هاي علمي ، اقتصادي ، اجتماعي و .... . 20.انجام نشست هاي منطقه اي در استان با حضور فرمانداران و فعالين حضوره بانوان به منظور بازديد ، بررسي روند امور محوله ، پيگيري مصوبات جلسات استاني و ... . 21.شرکت در جلسات و سمينارهي داخلي و خارجي استان . 22. انجام ساير امور محوله .