مديرکل مديريت بحران
عليمردان طالبي
-انجام مطالعات و ارائه طرحهاي مناسب بمنظور آمادگي هاي لازم براي مقابله با حوادث و سوانح غير مترقبه طبيعي و غير طبيعي از قبيل سيل ، زلزله ،خشكسالي، سرمازدگي ، آفات گياهي ، آلودگي هوا ، لغزش لايه هاي زمين ، نوسانات آب دريا ، تهاجم هاي هوايي و بمباران ها، بمنظور كاهش خسارات و تلفات ناشي از وقوع آنها در استان . -ايجاد هماهنگي هاي لازم بمنظور تأمين خسارات ، بازسازي و نوسازي مناطق تخريب شده باهمكاري دستگاه هاي دولتي و سازمان ها و نهادهاي تخصصي در داخل و خارج از كشور در استان . -ايجاد هماهنگي بمنظور تشكيل هسته هاي فعال و مناطق مستعد حوادث و استفاده از توان نيروهاي موجود در استان و حضور مداوم در فعاليت هاي تخصصي امداد و نجات . -ايجاد هماهنگي بمنظور ارائه خدمات و پيش آگاهيهاي لازم در خصوص تغييرات فيزيكي، زميني ، هوايي ونظائر آن به دستگاه هاي اجرايي ذيربط استان و شهرستان ها جهت كاهش خسارات و اثرات نامطلوب. -اعزام گروههاي كارشناسي به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث وسوانح بمنظور بررسي عيني و تطبيقي و تهيه نوار ، فيلم ، اسلايد و گزارش حوادث و اقدامات بعمل آمده با همكاري ادارات و سازمان ها و نهادهاي ذيربط تعيين اولويتها و ضوابط اجرائي لازم در خصوص توزيع اعتبارات وامكانات و فراهم نمودن زمينه اجرائي طرح ها و برنامه هاي مربوط به پيشگيري ، بازسازي و نوسازي و تأمين خسارات وارده و ساير اعتبارات مورد نياز . - انجام امور پشتيباني ،تداركاتي و حمايت ستادهاي شهرستان ها ومنطقه اي در مكانهاي آسيب ديده از طريق امكانات استان و شهرستان و ساير قسمت ها بررسي مسايل و مشكلات انعكاس يافته از سوي شهرستان ها و دستگاه هاي مجري طرحها و پروژه هاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده واقدامات لازم در جهت رفع آنها با همكاري دستگاه هاي اجرائي ذيربط . -ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي هاي لازم در زمينه امور آتش نشاني بمنظور ارتقاء كمي و كيفي ماشين آلات و لوازم و تجهيزات آتش نشاني ، مديريت و نيروي انساني ، امور امدادي و خدمات ايمني در سطح استان و كمك شهرداري ها و دهياري هاي كشور انجام فرآيند تصميم سازي و پشتيباني انجام امور مطالعاتي و تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي بمنظور پشتيباني كارشناسي ستاد استان از طريق مجامع و مراكز ذيربط . - مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران (شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار) استان . -طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب بمنظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص بحران هاي احتمالي در استان . - مديريت امور مالي ستاد حوادث غير مترقبه استان در چارچوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب . -ايجاد هماهنگي بين ستادهاي حوادث و سوانح غير مترقبه شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي در مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها . - تشكيل جلسات ستاد حوادث غير مترقبه و تنظيم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات و پيگيري آنها. -برقراري ارتباط بين اعضاء ستاد حوادث غيرمترقبه استان و سازمان هاي مسئول وهمكاري در امور مديريت بحران بمنظور تبادل اطلاعات وهماهنگي لازم. -بررسي نيازهاي اعتباري ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه استان و شهرستان ها در مراحل چهارگانه بحران و پيگيري تأمين و توزيع آن براساس برنامه هاي مصوب ستاد استان . -پيگيري و برگزاري سمينارها و كارگاه هاي آموزشي مرتبط با بروز بحران ها و حوادث غيرمترقبه براي اعضاء ستادهاي استاني و شهرستاني بمنظور ارتقاء مهارت هاي فني مديرت بحران . -انتشار پوستر ، بروشور و نشريه ، جزوه و كتاب به منظور افزايش آگاهي هاي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران. -پيگيري توسعه امور بيمه در بخش هاي مختلف ، سازمان ها و تأسيسات دولتي، اماكن مسكوني ، تجاري و بخش كشاورزي و دامي . -پيگيري در زمينه تشكيل ستادهاي امداد و نجات شهرستان ها و افزايش سطح آمادگي دستگاه هاي اجرايي مرتبط استان و شهرستان.