مديرهسته گزينش
مهدي باب الحوائجي
1.مطالعه و اجراي کليه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و امور محوله از هيئت مرکزي و هيئت عالي گزينش و دستگاه ذي‌ربط. 2.بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي،اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت داوطلبان اشتغال ،مأمورين و منتقلين بر اساس ضوابط و ملاک‌هاي پذيرش از جمله: استعلام از مرکز اسناد،استعلام از هيئت عالي،مصاحبه ،تحقيق ،ارزيابي و ساير موارد. 3.رسيدگي به شکايات در مرحله اول تجديدنظر. 4.بررسي صلاحيت کارکنان موردنياز هسته و معرفي به هيئت مرکزي گزينش جهت تأييد نهايي. 5.شرکت در جلسات،گردهمايي‌ها و برنامه‌هاي آموزشي هيئت مرکزي و هيئت عالي گزينش و ساير مراجع. 6.تشکيل جلسات هسته،تهيه و تنظيم صورتجلسه و پيگيري مصوبات آن جهت ارائه به هيئت مرکزي گزينش. 7.پيگيري معرفي ،تأييد و صدور احکام انتصاب مسئولين گزينش از طريق دفتر استاندار و هيئت مرکزي گزينش. 8.ايجاد همکاري و هماهنگي لازم با هيئت تخلفات اداري و حراست و ساير مراجع ذيصلاح در امور محوله. 9.نظارت و ارزيابي عملکرد افراد تحت سرپرستي و پيشنهاد عزل،جابجايي ،تشويق و توبيخ به شوراي هسته و انعکاس به هيئت مرکزي جهت تصميم نهايي. 10.نظارت بر تشکيل بانک منابع اطلاعاتي گزينش استانداري. 11.پيش‌بيني و تأمين مصاحبه گران و محققان فصلي و نيازهاي مالي و تدارکاتي هسته. 12.ضبط و نگهداري کليه مدارک و پرونده‌ها با رعايت اصول طبقه‌بندي اسناد. 13.تهيه گزارشات و آمار عملکرد دوره‌اي هسته جهت ارائه به هيئت مرکزي گزينش و بالاترين مقام دستگاه. 14.برنامه‌ريزي و نظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش و همکاري با ساير دستگاه‌ها در اين خصوص.