مديرکل برنامه ريزي و نوسازي اداري
عباس صادقي پورياني
1- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان. 2- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري. 3- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه کميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري‌هاي مديريتي. 4- برنامه‌ريزي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادهاي استانداري و واحدهاي تابعه. 5- برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه. 6- نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداري در استان با هماهنگي مسئولين ذيربط. 7- برنامه‌ريزي براي استقرار نظام مديريت دانش در استانداري و واحدهاي تابعه. 8- برنامه‌ريزي براي توانمندسازي، بهبود عملکرد و افزايش بهره‌وري كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه. 9- برنامه‌ريزي و نظارت بر استقرار نظام بهره‌وري و ساير سيستم‌هاي مديريتي در راستاي تعالي سازماني. 10- راهبري امور مربوط به تشكيلات استانداري و واحدهاي سازماني تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور. 11- نظارت بر عدم گسترش تشکيلات استانداري و واحدهاي تابعه در راستاي سياست‌هاي برنامه جامع تحول اداري و منطقي نمودن اندازه دولت. 12- برنامه‌ريزي‌هاي لازم جهت مستندسازي و اصلاح بهبود فرايندهاي انجام كار در استانداري و واحدهاي تابعه. 13- نظارت و بازخوردگيري مستمر سازمان در بعد وظايف دستگاه، مستندسازي فرايندهاي انجام‌کار به منظور تقسيم وظايف واحدها و تدوين راهکارهاي پيشنهادي براي اصلاح و بهبود روش‌هاي انجام کار در سطح استانداري و واحدهاي تابعه. 14- برنامه‌ريزي و نظارت در خصوص پياده‌سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه‌بندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبيق با بودجه عملياتي و سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 15- برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه‌ها و مبتني بر بودجه عملياتي و ارزيابي مستمر عملكرد بودجه استانداري و واحدهاي تابعه. 16- برنامه‌ريزي و نظارت بر فرايند تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مربوط به استانداري و واحدهاي سازماني تابعه بر اساس سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي مصوب مراجع ذيربط. 17- برنامه‌ريزي و نظارت بر فرايند انجام كليه امور پژوهشي و مطالعاتي استانداري و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي و تأمين اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم از مبادي ذيربط. 18- نظارت بر روند انعقاد و اجراي تفاهمنامه‌هاي علمي بين استانداري و ساير سازمان‌ها و نهادها. 19- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و آشنايي با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط با امور دفتر. 20- بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار. 21- شرکت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط. 22- ارائه خط مشي و سازماندهي فعاليتهاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملکرد کارکنان تحت سرپرستي.