معاون برنامه‌ريزي، نوسازي و تحول اداري
امير عباس دزفوليان
وظايف پست /شغل 1- هماهنگي و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان. 2- هماهنگي و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه كارگروه توسعه مديريت استانداري. 3- هماهنگي و نظارت بر انجام امور مرتبط با دبيرخانه کميته اصلاح ساختار، فرايندها و فناوري هاي مديريتي. 4- هماهنگي و نظارت بر انجام كليه امور مرتبط با دبيرخانه كميته بررسي نظام پيشنهادهاي استانداري و واحدهاي تابعه. 5- انجام هماهنگي‌هاي لازم به منظور اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري اعم از برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و مصوبات شوراي عالي اداري در استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه. 6- انجام هماهنگي‌هاي لازم به منظور استقرار نظام بهره‌وري استانداري. 7- برنامه‌ريزي و نظارت بر امور مرتبط با تشكيلات استانداري و واحدهاي تابعه با هماهنگي واحد تخصصي ذيربط وزارت كشور. 8- رصد مستمر فعاليت‌هاي سازمان در بعد وظايف دستگاه، مستندسازي فرايندهاي انجام‌کار به منظور تدوين راهکارهاي پيشنهادي براي اصلاح و بهبود روش‌هاي انجام‌کار و تقسيم درست وظايف واحدها در سطح استانداري و واحدهاي تابعه. 9- نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل‌ها و روش‌هاي انجام‌كار در بخشهاي مختلف عمومي و تخصصي استانداري و واحدهاي تابعه و دستگاه‌هاي اجرايي استان، به منظور بهبود روش‌ها و تسريع در انجام امور با همكاري واحدهاي ذيربط. 10- نظارت بر اجراي صحيح فرآيند تخصيص منابع، طبقه‌بندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته مرتبط با طرح‌ها و برنامه‌ها و در تطبيق با بودجه عملياتي و سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 11- پيگيري تهيه و تنظيم موافقتنامه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه در قالب برنامه‌ها پس از وصول ابلاغ اعتبار مصوب و تحصيل تخصيص‌ها. 12- ايجاد هماهنگي لازم بين بودجه‌هاي پيشنهادي واحدها با برنامه‌هاي مصوب و نظام بودجه‌ريزي عملياتي و ارزشيابي عملكرد بودجه استانداري و واحدهاي تابعه. 13- ارائه مشاوره به مديركل. 14- سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري. 15- مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط. 16- تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏ 17- انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان