معاون آموزش و پژوهش
سارا عراقچيان
1- نيازسنجي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي مربوط به استانداري و واحدهاي سازماني تابعه بر اساس سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي مصوب. 2- هماهنگي و نظارت بر انجام کليه فرآيندهاي اجرايي دوره‌هاي آموزشي (ارزيابي دوره‌هاي آموزشي، صدور گواهينامه دوره‌ها، تنظيم شناسنامه آموزشي، تجزيه و تحليل گزارش هاي عملکرد آموزشي) استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 3- هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي آموزشي کوتاه‌مدت براي مديران و کارشناسان و کارکنان استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 4- پيشنهاد برنامه هاي مناسب براي اصلاح و بهبود دوره‌هاي آموزشي. 5- هماهنگي براي حسن اجرا و نظارت بر عملكرد و اثربخشي دوره‌هاي آموزشي استانداري و واحدهاي تابعه. 6- هماهنگي و نظارت بر انجام کليه فرآيندهاي اجرايي پژوهش‌هاي کاربردي (احصاي نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي، بانک اطلاعات از نتايج پژوهشي و انتشار يافته‌ها) استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 7- هماهنگي و نظارت بر اجراي نظام مديريت دانش در استانداري و واحدهاي تابعه. 8- هماهنگي و نظارت بر فرايند انجام كليه امور پژوهشي و مطالعاتي استانداري و واحدهاي تابعه اعم از تعيين اولويت‌ها و نيازهاي پژوهشي و تامين اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم از مبادي ذيربط. 9- نظارت بر روند انعقاد و اجراي تفاهمنامه‌هاي علمي بين استانداري و ساير سازمان‌ها و نهادها. 10- ارائه مشاوره به مديركل و تصميم‌سازي در خصوص موضوعات مرتبط با وظايف دفتر، به ويژه در در زمينه شرح وظايف مربوطه. 11- سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود مسئوليت ها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي كليه امور و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد ضروري 12- مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارائه گزارشهاي لازم، بيان نظرات كارشناسي، شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط. 13- تقسيم كار و نظارت برانجام وظايف محوله به كاركنان و ارائه راهنمايي هاي لازم به آنان.‏ 14- انجام ساير امور محوله از سوي مدير در صورت عدم حضور ايشان.