رييس گروه برنامه‌ريزي و بودجه
آقاي اقبال پور
1- پيگيري كليه امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان. 2- مکاتبه، پيگيري و اخذ نظر مديران مختلف به منظور تهيه برنامه پيشنهادي براي برگزاري جلسات شوراي اداري. 3- انجام بررسي‌هاي لازم جهت احصاي فعاليت‌ها و خدمات قابل واگذاري به بخش غيردولتي از طريق کميته‌ها و کارگروه‌هاي ذيربط در استانداري. 4- انجام بررسي‌هاي لازم جهت احصاي وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني استانداري و واحدهاي تابعه. 5- پيگيري در راستاي تهيه و تدوين برنامه‌ها، فعاليت‌ها و اهداف کمي و کيفي واحدهاي تابعه در راستاي ماموريت و خط مشي‌هاي ابلاغي وزارت کشور. 6- پيگيري و نظارت لازم براي تطبيق برنامه‌ها با اعتبارات مصوب و تعيين نيازهاي واقعي اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانداري و واحدهاي تابعه. 7- پيگيري و نظارت بر پياده‌سازي فرآيند تخصيص منابع، طبقه‎بندي هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته در هنگام تهيه و تنظيم بودجه سالانه استانداري و واحدهاي سازماني تابعه. 8- پيگيري و نظارت بر نحوه اجراء و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه‌هاي استانداري و واحد‌هاي تابعه. 9- بررسي و ارزيابي منابع اعتباري و مالي استانداري و ارائه گزارش‌هاي لازم براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي. 10- اعمال نظارت بر طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استانداري و واحدهاي تابعه. 11- پيگيري و نظارت بر امور مربوط به بودجه‌ريزي عملياتي استانداري و واحدهاي تابعه. 12- ارزيابي عملكرد در حوزه بودجه استانداري و واحدهاي تابعه بر اساس بودجه عملياتي و نظارت بر حسن هزينه كرد اعتبارات. 13- پيشنهاد وضع يا تجديد نظر در قوانين و مقررات و تبصره‌هاي بودجه در جهت رفع مسايل و مشكلات اجرايي. 14- تهيه گزارش‌هاي درخواستي و اطلاعات مرتبط با امور برنامه‌ريزي و بودجه. 15- پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي استانداري، فرمانداريها و بخشداريها. 16- تقسيم وظايف و ارجاع امور بين كاركنان و نظارت بر حسن اجرا. 17- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط. 18- انجام ساير امور محوله وفق مقررات