کارشناس برنامه‌ريزي
آقاي قاسم سيفي
1- همکاري در انجام امور مرتبط با دبيرخانه شوراي اداري استان. 2- تهيه و تدوين برنامه ها، فعاليت ها و اهداف کمي و کيفي واحدهاي تابعه در راستاي ماموريت و خط مشي هاي ابلاغي وزارت کشور. 3- گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات در اشکال گوناگون خواسته شده با استفاده از نرم افزارهاي لازم. 4- تجزيه و تحليل برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشنهادي واحدهاي مختلف استانداري در انطباق با تفکر استراتژيک سازمان و مبتي بر اسناد بالادستي. 5- پيگيري و تهيه و تدوين گزارش هاي لازم از نحوه اجرا و ميزان پيشرفت طرح ها و برنامه‌هاي استانداري و واحد هاي تابعه. 6- تهيه و تنظيم و جمع آوري آمار در خصوص فعاليت ها و پروژه هاي استانداري و واحدهاي تابعه، در راستاي وظايف دفتر. 7- ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه هاي پيشنهادي واحدها با بودجه مصوب. 8- پيگيري و انجام امور مربوط به فرآيند تخصيص منابع، طبقه بندي هزينه ها و استفاده بهينه از منابع مالي تخصيص يافته با توجه به برنامه‌هاي پيشنهادي واحدها. 9- بررسي و تجزيه و تحليل اعتبارات پيشنهادي استانداري اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها. 10- انجام امور مربوط به تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي راهبردي و عملياتي سالانه استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها. 11- پيگيري دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط با امور برنامه‌ريزي، آمايش سرزمين و آمار و اطلاعات و پايش توسعه استان و داشبورد مديريتي. 12- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و آشنايي با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط شرح وظايف دفتر. 13- بررسي، مطالعه و اظهار نظر کارشناسي در خصوص طراحي، راهبري و نحوه استقرار مدل‌هاي پشتيبان مانند نظام هاي توسعه نظم و انضباط اداري و مالي، كنترل پروژه، كنترل اهداف، نظام هاي شراكت (برون سپاري، خصوصي‌سازي، پيمانكاري، خريد خدمت و ...) در استانداري. 14- مطالعه و بررسي قوانين و مقررات، ارائه گزارشها و نظرات كارشناسي و شركت در جلسات، همايشها و دوره هاي آموزشي مرتبط. 15- انجام ساير امور محوله وفق مقررات