مهمانان حاضر در سایت: 2
امروز: 2511
هفته جاری: 24700
ماه جاری: 46754
تاکنون: 17144624
 
رسول خدا صلوات اله عليه: پروردگارم هفت چيز را به من سفارش فرمود اخلاص در نهان و آشكار، گذشت از كسى كه به من ظلم نموده، بخشش به كسى كه مرا محروم كرده، رابطه با كسى كه با من قطع رابطه كرده، و سكوتم همراه با تفكّر و نگاهم براى عبرت باشد. كنزالفوائد، ص 184

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  اهداف وشرح وظايف دفتر امور بانوان وخانواده

فعاليت هاي دفتر امور بانوان وخانواده

 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي كه به لحاظ اعتقادي سياسي وفرهنگي واجتماعي تحول عظيم در كشور پديد آمد.گفتمان جديدي در زمينه تبيين نقش وجايگاه زنان ارائه شد كه اين ديدگاه جديد برگرفته از معارف وآموزه هاي آسماني اسلام است.انقلاب اسلامي تحت تاثيرفرهنگ ناب اسلامي ومحمدي يك تعريف انساني ونه جنسيتي از زن ارائه داد از سوي ديگر الگوهاي موفق فكري وعملي مانند حضرت فاطمه زهرا (س) وحضرت زينب كبري ارائه مي دهد.زن مسلمان انقلابي همان زني است كه هم در تربيت فرزند وهم در اداره خانه وهم در همسرداري تلاش مي كند با برنامه ريزي ودقت ودرعين حال به دور از تجمل گرايي ورفاه پرستي ،ساده زيستي را سرلوحه خود قرار داده وحضرت فاطمه زهرا(س)را به عنوان الگوي خود مي شناسد وبا سرمشق گرفتن از ايشان كه در عين حال با دست مباركش دستاس مي كند وبه زبان ذكر خدا دارد وفرزندش حسين را درآغوش دارد؛از چاههاي مدينه آب مياورد ودر مجامع بيروني حضور پيدا مي كند ودر مقابل توطئه ها مي ايستد ودر مسجد خطبه مي خواند.در صحنه جنگ شركت مي كند ومتناسب بازمان با قلمش ،حرفش ،بيانش وبا كوشش وفكر جامعه را اداره مي كند ودرعين حال خانه را رها نمي كند وخود را براي اداره خانه وتربيت فرزند مهيا وآماده مي سازد.

 حضرت امام خميني بارها درسخنرانيهاي خود ديدگاههاي اصيل اسلام در زمينه حضور مثبت زنان را در جامعه مطرح وآنان را با حقوق ومسئوليت هايشان آشنا نمودند.

ومقام معظم رهبري نيز بقا ورشد وتعالي بشر وحفظ آرامش وسلامت جامعه را در گرو اهميت نقش مادري وهمسري دانستند.

به دنبال حضور موثرزنان در عرصه هاي مختلف وپس از شكل گيري شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1366كمسيون هاي امور بانوان در سال 1369زير نظر وزارت كشور ودفتر امور زنان رياست جمهوري تشكيل شد وبيشترين برنامه ريزيها با هدف توسعه مشاركت زنان پيش بيني واجرا مي گرديد با روي كار آمدن دولت نهم با طرح ايده هاي گسترده تر مبتني بر ضرورتهاي اعتقادي اجتماعي ونقش محوري زن در تحكيم مناسبات خانوادگي در اولين قدم حوزه عمل مركز مشاركت بانوان به مركز امور بانوان وخانواده ارتقاءيافت .اين ايده تحول اساسي در حوزه امور زنان محسوب مي شود زيرا علاوه بر توجه به حفظ كرامت انساني زن در اسلام وتاكيد بر حضور ثبت او در عرصه هاي مختلف اجتماعي ،مديريتي ،سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و... برجايگاه

محوري اش به عنوان كانون مهر وعاطفه وپرورش دهنده انسان متعالي وعامل اصلي در بقاي سلامت و اخلاق در جامعه تصريح شده است.

با توجه به تاكيد رياست محترم جمهوردر ارتباط با جايگاه زنان وسياست ها وبرنامه جامع فرا بخشي دفتر امور بانوان ووزارت كشور يكي از تحولات مهم در بخش ساختار وتشكيلات امور بانوان در سال 1386ارتقاء جايگاه اصلي بانوان را در تصميم گيري هاي كلان بدنبال داشته باشد .دفتر امور بانوان وخانواده در راستاي بررسي مسائل ومشكلات امور بانوان وخانواده در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي واجراي خط مشي ها ،سياستها ودستورالعملهاي ابلاغي حوزه امور بانوان به مطالعه وشناخت امكانات وتسهيلات مختلف فرهنگي واجتماعي واقتصادي موجود پرداخت وبرنامه ريزي لازم را در جهت استفاده وبهره برداري از امكانات ويافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي وفرهنگي واقتصادي زنان با همكاري دستگاههاي اجرايي واز طريق كارگروههاي بانوان وخانواده معمول داشت. و به منظور ايجاد فضاي مناسب وموثر براي مشاركت نهادينه زنان وفراهم آوردن امكانات لازم براي برنامه ريزي وساماندهي ظرفيت ها وتوانمنديهاي زنان وافزايش آگاهيهاي آنان موجب تاسيس كانون فرهنگي واجتماعي زنان به عنوان اولين نهاد نيمه دولتي را ايجاد نمود ودر اين راستا با كسب آموزشها ومهارتهاي لازم ودريافت مشاوره هاي مورد نياز براي ارتقاءكمي وكيفي مشاركت زنان در تمام عرصه ها نقش موثر خويش را ايفا نمايد.وباتوجه به هدف تحكيم بنيان خانواده تقويت توانمند ي هاي زنان وارتقاءسطح باورهاي ديني زنان ودختران برنامه هايي از جمله:

- آموزش غير حضوري خانواده ويژه كاركنان دولت براي بيش از 3000 نفر

- برگزاري طرح آموزش خانواده بارويكرد ديني با عنوان طرح رحمت براي بيش از 28000  نفر از بانوان خانه دارودختران دانش آموز

وكارگران كارخانجات

- برگزاري طرح انديشه مطهره وتربيت مربي جهت 15نفراز بانوان وآموزش آن براي 1500نفر از بانوان

- برگزاري دوره هاي متعدد آموزشي ويژه بانوان شاغل

- برگزاري طرح غربالگري سرطان هاي سينه ورحم وشايع بين زنان براي زنان شاغل بالاي 40 سال ادارارات دولتي

- برگزاري مشاوره خانواده قبل از وقوع طلاق ودر جهت تحكيم بنيان خانواده جهت 300نفراز طريق مراكز مشاوره ودادگستري

- برگزاري همايشها ونشستها وسمينارهاي مختلف در راستاي ارتقاء آگاهيهاي زنان در مركز شهرستانها وبخشها وروستاهها

- ديدار ونشست با گروههاي مختلف زنان در جهت تعامل وپيگيري مسائل ومشكلات مرتبط

- پيگيري در خصوص ايجاد مكانهاي تفريحي و ورزشي ويژه بانوان مانند پاركهاي بانوان در سطح استان

- بازديد از اشتغال زايي بانوان روستايي وعشايري

- برگزاري جلسات كارشناسي فرهنگي اجتماعي با حضور نمايندگان ومشاورين امور بانوان سازمانهادرجلسات كارگروه باحضور اعضاءكارگروه بانوان وخانواده

- نشست با استاندار محترم وتشكل هاي غير دولتي زنان،نشست با زنان كار آفرين

- برگزاري مشاوره خانوادگي وحقوقي قبل از ازدواج

- اردوهاي مسافرتي وزيارتي ،كلاسهاي آموزشي در ارتباط با تحكيم بنيان خانواده ،كلاسهاي هنري وآموزشي احتمام در اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار در كانونهاي فرهنگ اجتماعي زنان استان

برگزاري نشست آموزشي با موضوع حجاب وعفاف مابين گروههاي مختلف زنان ودختران

اكنون پس از گذشت سه دهه از وقوع انقلاب ما شخصيت زنان ايران تبلور يافته واستعدادهاي باطني وقابليت هاي ويژه آنان به عينيت رسيده است ودر ميادين مختلف شاهد درخشيدن چهره هاي  زنان موفق ايراني هستيم ودرصورت هموار نمودن مسير رشد وتعالي زنان وتداوم آن زن ايراني تبديل به يك الگوي بي بديل براي تكاپو وحركت زنان در جهان خواهد شد.

 

شرح وظايف امور بانوان وخانواده

 -  انجام مطالعات وتحقيقات لازم درخصوص وضعيت مسائل ومشكلات امور خانواده وبانوان در ابعاد زندگي فردي،خانوادگي واجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران.

 

 - ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان حوزه وزارت كشور واجراي خط مشي ها،سياستهاودستورالعملهاي ابلاغي وارائه گزارشهاي لازم در چارچوب وظايف محوله.

 - مطالعه وشناخت امكانات وتسهيلات مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي استان وبرنامه ريزي جهت استفاده وبهره برداري امكانات مذكور.

- مطالعه وبررسي قوانين ومقررات مربوط به زنان به منظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي،فرهنگي واقتصادي زنان.

 - مطالعه،بررسي وبرنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارايي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان.

 - مطالعه وبررسي وتدوين شيوه هاي سازماندهي خانواده ها وبانوان جهت مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي،اجتماعي وسياسي وتعقيب آنها.

 - برقراري ارتباط مستمر با دستگاه هاي اجرائي وسازمانها ونهادهاي ذيربط استان در امور بانوان به منظور تبادل نظر وآگاهي از طرح ها وبرنامه ها وايجاد هماهنگي در جهت رفع مسائل ومشكلات زنان در استان.

 - پيگيري در زمينه نيازهاي اعتباري براي اجراي طرح ها وبرنامه هاي مربوط به امور خانوده وزنان در استان با همكاري دستگاه هاي ذيربط.

 - فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسائل خانواده وبانوان سراسر كشور از طريق استاندار وفرمانداران وساير دستگاه هاي ذيربط استان.

 - تعيين مسائل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي ورفاهي خانواده ها وبانوان وپيگيري ازطريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات.

 -  نظارت وپيگيري در زمينه تشكيل وتاسيس ونحوه فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي خانواده وبانوان به منظورتوسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف.

                                              وظايف كارگروه بانوان وخانواده

 

1-  بررسي وتلفيق برنامه هاي بلند مدت وميان مدت وكوتاه مدت مرتبط با امور بانوان وخانواده در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور وطرحهاي آمايش ،توسعه وعمران استان .

2-   تدوين اولويتهاي پژوهشي مرتبط با امور بانوان وخانواده وارايه پيشنهاد به دبير خانه شورا.

3-   ارزيابي ونظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان.

4-   بررسي راهكارها وارايه پيشنهاد هاي مناسب در زمينه هاي زير:

 

4-1- شناسايي مسايل،مشكلات ونيازهاي بانوان وخانواده استان در كليه ابعاد اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،آموزشي وبهداشنتي.

 

4-2- هماهنگي جهت فراهم نمودن زمينه هاي لازم در رفع مشكلات بانوان وخانواده وكاهش نابرابري هاي جنسيتي در استان.

 

4-3- برنامه ريزي براي تقويت مشاركت همه جانبه بانوان وخانواده در استان.

 

4-4- ايجاد هماهنگي در سياستها وخط مشي هاي اجرايي جهت پيشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان وخانواده در استان.

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 14340
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.