بخشنامه بودجه سال 1396 دهياري‌هاي کشور
 شيوه‌نامه تشکيل هيئت‌هاي انديشه‌ورز روستا
 اولين شماره خبرنامه شرکت هاي تعاوني دهياري هاي کشور - خشت
 گزارش پروژه مناريد مطروحه در جلسه کارگروه تخصصي توسعه روستايي استان
 جلسه هماهنگي سومين نمايشگاه توانمنديهاي روستاييان و عشاير دفتر امور رو
 ستاد هماهنگي استاني سومين نمايشگاه ملي توانمنديهاي روستائيان و عشاير ک
 آخرين اصلاحات دستورالعمل تسهيلات روستايي از محل صندوق توسعه ملي
 آخرين اصلاحات دستورالعمل تسهيلات روستايي از محل صندوق توسعه ملي
 آخرين اصلاحات دستورالعمل تسهيلات روستايي از محل صندوق توسعه ملي
 دومين جشنواره مبل ومنبت روستاي دهنو آورزمان
 کسب رتبه نخست کشوري تعاوني دهياران جوکار
 همايش تعاون سرمايه گذاري وتوسعه روستايي رزن
 مديرکل دفترامور روستايي وعشايري استان همدان
 بهره برداري از 5 طرح عمراني روستاي شيرين سو
 آغاز عمليات ساخت مجتمع آبرساني به روستاهاي شرق نهاوند
 کسب عنوان برتر دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان در ارزيابي
 برگزاري همايش هفته پژوهش
 همايش پسماند
 گزارش سفر دهياران به استان فارس
 بوم گردي در استانهاي مرکزي و فارس
 کميته توانمند سازي روستاييان استان
 برگزاري جلسه تعاوني هاي دهياريهاي استان
 برگزاري جلسه نشست مشورتي بخشداريهاي استان
 جلسه کميته اجرايي آموزش وتوانمند سازي شهرداريها ودهياريهاي استان
 همايش گراميداشت روز نهم ارديبهشت " روز شوراها "
 دستورالعمل حقوق و مزاياي دهياران-سال 98
 جدول محاسبه حقوق و مزاياي دهياران-سال 98
 ابلاغ الگوي تعيين تعداد مسئولين امورمالي دهياريها
 نصاب معاملات دهياريها درسال 98
 14 تيرماه "روز شهرداري و دهياري "
 نشست مشورتي نمايندگان دهياران بخش ها و شهرستانهاي استان همدان
 عناوين روزهاي هفته نكوداشت شهرداري و دهياري
 تقدير از دهياران برگزيده كشور در همايش روز دهياري‌ در وزارت كشور
 دستورالعمل تعيين حقوق ومزاياي مسئولين فني دهياريها
 برگزاري نشست مشورتي دهياران استان
 
مهمانان حاضر در سایت: 2
امروز: 1688
هفته جاری: 27094
ماه جاری: 43480
تاکنون: 16804726
 
سال ۱۳۹۸ سال رونق تولید

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  شرح وظايف

وظايف دفتر امور روستايي و شوراها:

1.    پيگيري تخصيص، جذب و توزيع اعتبارات مربوط به امور روستايي از طريق منابع اعتباري مختلف

2.    هماهنگي و پيگيري به منظور اجراي تفاهم نامه هاي مشترك سازمانها، نهادها و دستگاه هاي اجرائي مرتبط با امور روستاها؛ ابلاغ شده از سوي وزارت كشور

3.    نظارت بر عملكرد دستگاه ها، سازمانها و نهادهاي متولّي امور روستايي در سطح استان به منظور تحقق توسعة پايدار روستايي

4.    نيازسنجي دوره هاي آموزشي و برنامه ريزي اجراي آنها براي دهياران، كاركنان دهياري ها و اعضاي شوراي اسلامي روستا

5.    نظارت بر فرآيند تهية بودجة ساليانه و حسابرسي دهياري هاي استان بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از سوي وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور)

6.    نظارت و ارزيابي عملكرد دهياري هاي استان در امور مختلف خدماتي، عمراني، مالي و ساير موارد

7.    ابلاغ قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط با امور دهياري ها به فرمانداري هاي تابعه و دستگاه هاي اجرائي ذيربط در استان

8.    مطالعه و بررسي وضع رو.ستاها از نظر تأسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاهاي استان و ارائه به سازمان برنامه و بودجة استان

9.    همكاري با واحدهاي ذيربط در وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرائي در زمينة تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرحهاي عمراني در روستاها

10.هماهنگي و پيگيري تهيه و باز نگري طرحهاي هادي روستايي و ساير طرحهاي روستايي با همكاري مراجع ذيربط

11.بررسي شرائط اعطاي مجوّز تأسيس دهياري در روستاها و اعلام اسامي روستاهاي واجد شرائط به وزارت كشور براي دريافت مجوز تأسيس دهياري و پيگيري براي راه اندازي آن

12.پيگيري جهت رتبه بندي دهياري ها از مراجع ذيربط

13.نظارت و ساماندهي امور اداري و استخدامي دهياري هاي استان

14.انجام امور مربوط به كميسيون موضوع ماده 99 قانون شهرداري ها و ساماندهي آن در سطح شهرستان و برنامه ريزي جهت توزيع درآمدهاي حاصله به منظور بهسازي روستاها

15.راهبري و پشتيباني امور مربوط به شوراهاي اسلامي روستا و بخش

16. نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارش گيري مستمر از نحوة اجراي مصوّبات، قوانين و مقررات و پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته و محروم و عنداللزوم و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي مربوط به منظور رفع موانع با همكاري سازمان برنامه و بودجة استان

17.نظارت و ازيابي عملكرد شوراهاي اسلامي روستا و بررسي مصوّبات آنها

18.همكاري با دستگاه هاي مربوطه در تدوين طرحهاي توسعة اقتصادي بر اساس استعدادهاي مناطق؛ ‌به منظور توسعة سرمايه گذاري علي الخصوص در زمينة گردشگري، صنايع كوچك و تبديلي و صنايع مرتبط با بخش كشاورزي در ارائه پيشنهاد به سازمان برنامه و بودجة استان

19.انجام هماهنگي و پيگيري لازم از دستگاه هاي مربوطه، بانكها و مؤسسات مالي به منظور پرداخت كمكهاي فنّي و اعتباري، تسهيلات قرض الحسنه و وامهاي خرد جهت توسعة اشتغال روستايي و تهية گزارش عملكرد اقدامات اشاره شده بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي و قوانين مرتبط در خصوص تأمين تسهيلات بانكي

20.همكاري با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي ذيربط و واحدهاي تخصصي در استانداري به منظور بررسي و شناسايي راهكارهاي اجرائي و عملياتي:

-      ساماندهي و تشويق مهاجرت معكوس به روستاها؛

-      فعال سازي تشكّلهاي مردمي و خيّرين و بخش خصوصي در زمينة انجام فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و اجراي پروژه هاي عمراني و طرحهاي اشتغال زا در مناطق روستايي، رشد و توسعة كارآفريني و ايجاد مشاغل جديد از طريق انجام آموزشهاي مهارتي و كاربردي متناسب با نيازهاي هر منطقه؛

-      رفع نيازهاي آموزشي در زمينة ديني، تربيتي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و ورزشي در روستاها و پيگيري اختصاص منابع و امكانات مورد نياز جهت تقويت روحية خودباوري، خود اتكائي و عزت نفس در روستاييان

21.همكاري در توسعة خدمات و بهداشت عمومي در سطح روستاها با همياري دهياران و واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي در خصوص پوشش كامل خدمات بهداشتي و درماني در روستاها و تهية گزارشات از روند اقدامات مربوط به توسعة بيمه هاي سلامت، تأمين اجتماعي و ساير خدمات بيمه اي در روستاهاي استان

22.همكاري با اداره كل مديريت بحران استان به منظور تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از حوادث غير مترقبه براي تخصيص اعتبارات لازم

23.پشتيباني در زمينة تأمين و تجهيز دهياري ها و انجام هماهنگي هاي لازم در اين زمينه با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرائي و پيگيري تأمين ماشين آلات عمراني و خدماتي روستا از سوي واحدهاي ذيربط

24.همكاري با واحدهاي مسئول در بررسي تعرفه هاي عوارض محلي و بهاي خدمات پيشنهادي دهياري ها و شوراهاي اسلامي روستا و پيگيري انجام مراحل قانوني جهت تأييد و ابلاغ آنها براي اجرا.

******************

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1871
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.