آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر همدان

بسمه تعالي

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر همدان

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر همدان

1400 برگزار مي /03/ مي رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28

شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر همدان به شرح زير مي باشد:

1 آقای هادی ابوطالبي فرزند علي اصغر كد نامزد 1124

2 آقای امير اتابكي فرزند ناصر كد نامزد 1125

3 خانم مستانه احمدنيا فرزند ابراهيم كد نامزد 1126

4 آقای جواد احمدی فرزند رضا كد نامزد 1127

5 آقای حامد احمدی سيرت فرزند نقي كد نامزد 1129

6 آقای مرتضي اردلان فرزند علي اشرف كد نامزد 1141

7 خانم ليلا آرين پارسا فرزند رضا كد نامزد 1142

8 آقای سيدمهدی اسدی فرزند سيدعلي اكبر كد نامزد 1145

9 آقای سامان اسماعيلي يگانه فرزند تورج كد نامزد 1146

10 آقای محمد اسمي فرزند خليل كد نامزد 1147

11 آقای رضا افشاری فرزند محمد كد نامزد 1148

12 آقای سعيد افقي فرزند محمدمهدی كد نامزد 1149

13 آقای جلال اكرمي نيا فرزند احمد كد نامزد 1152

14 آقای جواد الوان فرزند محمدهادی كد نامزد 1154

15 آقای تورج الوانيان فرزند احمد كد نامزد 1156

16 آقای رحيم الوندی فرزند دادعلي كد نامزد 1157

17 آقای محمد اميدی راد فرزند عباس كد نامزد 1158

18 آقای باقر اميدی مرام فرزند رضا كد نامزد 1159

19 آقای منوچهر اميری فرزند يكشنبه كد نامزد 1161

20 آقای ميثم آميزه فرزند محمد كد نامزد 1162

21 خانم زهرا اميني اقبلاغي فرزند عصمت اله كد نامزد 1164

22 آقای مهدی انصاری فرزند مسعود كد نامزد 1165

23 آقای مصطفي انصاری فر فرزند رستم كد نامزد 1167

24 آقای احمد انواری بهروز فرزند نجفعلي كد نامزد 1168

25 آقای سعيد اولاديان فرزند محمود كد نامزد 1171

26 آقای سعيد ايل خاني مهوار فرزند محمدخان كد نامزد 1172

27 آقای اسماعيل آئيني فرزند علي محمد كد نامزد 1174

28 آقای حميد بادامي نجات فرزند محسن كد نامزد 1176

29 آقای رضا باروت چي فرزند امير كد نامزد 1178

30 خانم فرناز باقری فرزند محمدحسين كد نامزد 1179

31 آقای مهدی بدرحداد فرزند مجيد كد نامزد 1182

32 خانم مريم بدرخاني فرزند محمد كد نامزد 1184

33 خانم سارا برزگر فرزند علي اكبر كد نامزد 1185

34 آقای محمدعلي برفان فرزند نادعلي كد نامزد 1186

35 آقای علي بگلری فرزند حسن كد نامزد 1187

36 آقای هادی بلاغي فرزند علي اصغر كد نامزد 1189

37 آقای محمد بهادری منظور فرزند مهرعلي كد نامزد 1191

38 آقای وحيد به خوش فرزند مصطفي كد نامزد 1192

39 آقای علي بهرامي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 1194

40 خانم اعظم بهرامي همداني فرزند حسين كد نامزد 1196

41 آقای محمد به زارع فرزند عباسعلي كد نامزد 1197

42 خانم اعظم بهمني فرزند ابراهيم كد نامزد 1198

43 آقای رجب بهمني فرزند علي كد نامزد 1211

44 خانم شهرزاد بياتي فرزند علي كد نامزد 1212

45 آقای مقداد بي كينه فرزند محمد كد نامزد 1214

46 آقای منوچهر بيگدلو فرزند رسم علي كد نامزد 1215

47 آقای مهدی بيگدلي فرزند زيادعلي كد نامزد 1216

48 آقای سعيد پرهيزكاری فرزند نصراله كد نامزد 1218

49 آقای سيدمهدی پورباقركردی فرزند سيدرضا كد نامزد 1219

50 آقای مسعود پورصالحي فرزند يداله كد نامزد 1221

51 آقای سيدصالح پورمعروفي فرزند سيدرضا كد نامزد 1224

52 آقای اميد پيروز فرزند علي اكبر كد نامزد 1226

53 آقای صادق ترابي بهجو فرزند عبدالعلي كد نامزد 1227

54 آقای حامد تراويده فرزند ابراهيم كد نامزد 1228

55 آقای حميد ترك فرزند خانعلي كد نامزد 1229

56 خانم فرشته ترك شوند فرزند معصومعلي كد نامزد 1241

57 آقای حسين تركمان نيا فرزند محمود كد نامزد 1242

58 آقای مهدی تركماني فرزند صادق كد نامزد 1244

59 آقای علي ثقفي فرزند محمدمهدی كد نامزد 1248

60 آقای امير ثمری فرزند محمد كد نامزد 1251

61 آقای محمدرضا جديديان فرزند غلامرضا كد نامزد 1252

62 آقای سيدمرتضي جعفری فرزند سيدصادق كد نامزد 1255

63 خانم مريم جعفری حقگو فرزند علي كد نامزد 1256

64 آقای مهرداد جعفری مرام فرزند محمد كد نامزد 1257

65 آقای هادی جفتا فرزند مهدی كد نامزد 1258

66 آقای مسعود جليل وند فرزند حسين علي كد نامزد 1259

67 آقای محمدكاظم جليلي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1261

68 آقای حميدرضا جمشيدی فرزند هادی كد نامزد 1262

69 آقای حاتم جهانگيری فرزند اسمعلي كد نامزد 1265

70 آقای قاسم جوان فرزند رمضان كد نامزد 1266

71 آقای كامران جوينده مهر فرزند محمدعلي كد نامزد 1267

72 آقای جواد چراغي فرزند جانعلي كد نامزد 1268

73 آقای عليرضا چهاردولي فرزند محمد كد نامزد 1271

74 آقای مجتبي چهارمحالي فرزند قربانعلي كد نامزد 1272

75 آقای حسن حاجي بابائي فرزند جليل كد نامزد 1274

76 آقای سعيد حاجي بابائي فرزند نعمت الله كد نامزد 1275

77 آقای علي حاجيلو فرزند زمانعلي كد نامزد 1276

78 آقای سعيد حاجي محمدی فرزند علي اوسط كد نامزد 1277

79 آقای ابوالقاسم حجتي فرزند مهدی كد نامزد 1279

80 آقای علي حجتي مشهود فرزند عليرضا كد نامزد 1281

81 آقای عرفان حرمتي فرزند جهانگير كد نامزد 1282

82 آقای صادق حسني فرزند رسول كد نامزد 1284

83 آقای مصطفي حسينخاني افكار فرزند محمد كد نامزد 1285

84 آقای سيدمجتبي حسيني فرزند سيديحيي كد نامزد 1286

85 آقای سيدمحمدتقي حسيني فرزند سيدمحمد كد نامزد 1287

86 آقای ميثم حسيني فرزند فتحعلي كد نامزد 1289

87 آقای سيدمحمدصادق حسيني پارسا فرزند سيدشمس الدين كد نامزد 1291

88 آقای علي رضا حشمت پور فرزند حشمت اله كد نامزد 1292

89 آقای ايوب حضرتي فرزند علي كد نامزد 1294

90 آقای محمد حضرتي فرزند خسرو كد نامزد 1295

91 آقای مجتبي حمزه رستگار فرزند اسداله كد نامزد 1296

92 آقای علي حميدی فرزند حسن كد نامزد 1297

93 آقای رضا حميديه فرزند حميدرضا كد نامزد 1298

94 آقای محمدكريم حنيفي فرزند هاشم كد نامزد 1299

95 خانم زهرا حيدری فرزند ناصر كد نامزد 1411

96 آقای مجيد حيدری فرزند مظفر كد نامزد 1412

97 آقای محمدرضا حيدری فرزند محمدعلي كد نامزد 1414

98 آقای مهدی حيدری فرزند كيومرث كد نامزد 1415

99 آقای سيدحسين خاكي فرزند سيداحمد كد نامزد 1416

100 آقای ميلاد خالقي منزه فرزند ابراهيم كد نامزد 1417

101 آقای هادی خانجاني فرزند علي كد نامزد 1418

102 آقای جمال خان محمدی فرزند ابراهيم كد نامزد 1419

103 آقای اميد خاني فرزند سيف الله كد نامزد 1421

104 آقای آرش خدابنده لو فرزند محمدرضا كد نامزد 1424

105 آقای مرتضي خدابنده لو فرزند جهانشاه كد نامزد 1425

106 خانم نگار خدابنده لو فرزند حكمعلي كد نامزد 1426

107 آقای اميرحسين خداكرمي فرزند محمدناصر كد نامزد 1427

108 آقای محمد خدائي فرزند علي محمد كد نامزد 1428

109 آقای فرزاد خزائي فرزند امامعلي كد نامزد 1429

110 آقای سعيد خلج زمان آبادی فرزند صدرالله كد نامزد 1441

111 آقای حسين خورشيدكوكبيان فرزند امير كد نامزد 1442

112 آقای امين خوشبخت فرزند كيخسرو كد نامزد 1445

113 آقای محمد درخشاني درخش فرزند اپكعلي كد نامزد 1446

114 آقای سيدحسين ديباج فرزند سيدمرتضي كد نامزد 1449

115 آقای سيدعلي ذوالفقاری فرزند سيدصادق كد نامزد 1451

116 خانم نسرين رادعباسي فرزند حسين پاشا كد نامزد 1452

117 آقای احمد رباني فرزند ستار كد نامزد 1454

118 آقای هادی ربيعي افروز فرزند علي كد نامزد 1455

119 آقای محمد رحماني فرزند شعبانعلي كد نامزد 1456

120 آقای محمدحسين رحيمي فرزند نصرت اله كد نامزد 1457

121 خانم آسيه رحيمي جاويد فرزند حسن كد نامزد 1459

122 آقای علي رحيمي فر فرزند حسينعلي كد نامزد 1461

123 آقای فرشاد رحيمي منظم فرزند رسول كد نامزد 1462

124 آقای حسين رستگار فرزند احمد كد نامزد 1464

125 آقای سيدمصطفي رسولي فرزند سيدابوالحسن كد نامزد 1465

126 آقای محمد رسولي عنبر فرزند اسمعيل كد نامزد 1466

127 آقای حميد رضائي فرزند محمدحسن كد نامزد 1467

128 آقای علي رضائي فرزند فتحعلي كد نامزد 1468

129 آقای عليرضا رضائي فرزند مرادعلي كد نامزد 1469

130 آقای سيدعلي رضوی اكمل فرزند سيدعباس كد نامزد 1471

131 آقای اصغر رنجبران فرزند نورعلي كد نامزد 1474

132 آقای محمدمهدی روحي فرزند محمود كد نامزد 1475

133 آقای حاتم زارعي فرزند اسمعيل كد نامزد 1476

134 آقای حسن زارعي فرزند علي داد كد نامزد 1477

135 آقای سيدمصطفي زارعي فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد 1478

136 آقای مرتضي زارعي فرزند محمدكاظم كد نامزد 1479

137 خانم نعيمه زارعي فرزند حسن كد نامزد 1481

138 آقای ياسر زارعي فرزند شاپور كد نامزد 1482

139 آقای داود زنگنه فرزند علي اصغر كد نامزد 1484

140 آقای مهراب زهدی جميل فرزند علي كد نامزد 1485

141 آقای مهدی زهره وند فرزند حاجي حسين كد نامزد 1486

142 آقای ستار سبزيان فرزند علي كد نامزد 1489

143 آقای حميد سپاهي قوام فرزند يونس علي كد نامزد 1491

144 آقای علي اصغر سحاب فيض فرزند فرج اله كد نامزد 1494

145 آقای احسان سرائي فرزند حسن كد نامزد 1495

146 آقای حافظ سرمدی فرزند عباداله كد نامزد 1496

147 خانم سيده بهناز سرمدی راد فرزند سيدنورالدين كد نامزد 1497

148 آقای حجت الله سلطاني فرزند سلطانعلي كد نامزد 1499

149 آقای نويد سلطاني فرزند ناصر كد نامزد 1511

150 آقای مهدی سلگي فرزند حاجي محمد كد نامزد 1512

151 خانم رضوان سلماسي فرزند رسول كد نامزد 1514

152 آقای علي سليمي فرزند حسن كد نامزد 1515

153 آقای واحد سليمي فرزند حسن كد نامزد 1516

154 آقای مهدی سمواتي مخصوص فرزند رضا كد نامزد 1517

155 آقای حسين شادی فرزند علي اصغر كد نامزد 1521

156 آقای ناصر شاطرخبازی فرزند قاسم كد نامزد 1522

157 خانم نفيسه شاه محمدی فرزند حسن كد نامزد 1525

158 آقای محمدامين شريفي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1526

159 آقای سعيد شريفي رهنمو فرزند علي كد نامزد 1527

160 آقای جلال شعبانلو فرزند محمود كد نامزد 1528

161 آقای مهدی شعباني مقصود فرزند ماشاءاله كد نامزد 1542

162 آقای عليرضا شعرباف فرزند موسي كد نامزد 1544

163 خانم شيما شمخاني فرزند خدايار كد نامزد 1547

164 آقای محمد شمخاني فرزند مسلم كد نامزد 1548

165 آقای فرهاد شمشادی فرزند توكل كد نامزد 1549

166 خانم گيتي شهابي فرزند حسين كد نامزد 1551

167 آقای سعيد شهابي نيا فرزند علي كد نامزد 1552

168 آقای سعيد شيريان فرزند حسين كد نامزد 1554

169 آقای سيدهادی صادقي فرزند سيدحسن كد نامزد 1557

170 آقای محسن صادقيان فرزند هادی كد نامزد 1558

171 آقای ميلاد صالحي فرزند الله رضا كد نامزد 1559

172 آقای اميرحسين صدری فرزند سردار كد نامزد 1561

173 آقای ناصر صفری افلاكي فرزند يعقوب كد نامزد 1562

174 آقای محمد صوفي فرزند اسلامعلي كد نامزد 1564

175 آقای سعيد صيرفي همت فرزند حسن كد نامزد 1565

176 آقای احمد صيفي فرزند يداله كد نامزد 1566

177 آقای محمد صيفي كار فرزند محمدحسن كد نامزد 1567

178 آقای سعيد طاهری فرزند عادل كد نامزد 1569

179 آقای معراج طاهری فرزند حسينعلي كد نامزد 1571

180 آقای سيدمحمد طهائي فرزند سيدسعيد كد نامزد 1572

181 آقای عرفان طهماسبي فرزند رجب كد نامزد 1574

182 آقای حميدرضا عالمي صبور فرزند علي كد نامزد 1575

183 آقای محمدمهدی عبادی مسعودفر فرزند اسداله كد نامزد 1576

184 آقای مهدی عبدل فرزند عليرضا كد نامزد 1577

185 آقای علي عبدلي پور فرزند عليرضا كد نامزد 1578

186 آقای علي عبدی مراد فرزند هادی كد نامزد 1579

187 آقای محمد عرب زاده فرزند جعفر كد نامزد 1581

188 آقای مهدی عرب زاده فرزند جعفر كد نامزد 1582

189 خانم الهام عزتي ذوقي فرزند شيرعلي كد نامزد 1584

190 آقای محمدجواد عزيزی فرزند عباس كد نامزد 1585

191 آقای ياسر عزيزی سعيد فرزند علي كد نامزد 1586

192 آقای رضا عسكری فرزند رجب كد نامزد 1587

193 آقای سيدعلي عسگری فرزند سيدكمال كد نامزد 1588

194 آقای سيدمسعود عسگريان فرزند سيدمنصور كد نامزد 1589

195 آقای محمدامين عسگری نيا فرزند احمد كد نامزد 1591

196 آقای علي علي بخشي فرزند حاتم كد نامزد 1595

197 آقای سعيد علي تاجر فرزند مهدی كد نامزد 1596

198 آقای سعيد غفاری فرزند مراد كد نامزد 1597

199 آقای مصطفي غفاری فرزند باقر كد نامزد 1598

200 آقای اميد غفاری نيكخو فرزند حسن كد نامزد 1611

201 آقای محمدرضا غفوری فرزند احمد كد نامزد 1612

202 آقای رامين غلامي فرزند علي كد نامزد 1614

203 آقای علي فتاحي فرزند محمدعظيم كد نامزد 1617

204 آقای علي فتحي فرزند محمدعلي كد نامزد 1618

205 آقای محمد فرجي فرزند نعمت اله كد نامزد 1619

206 خانم سميرا فروغي پور فرزند امين اله كد نامزد 1621

207 آقای مهدی فضلي فرزند زيادعلي كد نامزد 1622

208 آقای محمد فعله گری مشهور به - فرزند صفرعلي كد نامزد 1626

209 آقای مرتضي فلاحيان فرزند حسن كد نامزد 1627

210 آقای علي اكبر فيروزآبادی فرزند عيسي كد نامزد 1628

211 آقای پيام فيض فرزند بهاءالدين كد نامزد 1629

212 آقای مهرداد فيضي فرزند حسين كد نامزد 1641

213 آقای حسين قادری فرزند مسعود كد نامزد 1642

214 خانم راضيه قادری فرزند محسن كد نامزد 1644

215 آقای حسين قاسمي فرزند علي كد نامزد 1645

216 خانم فاطمه قجری فرزند ابراهيم كد نامزد 1648

217 خانم صبا قدمگاهي فرزند عبداله كد نامزد 1649

218 آقای عليرضا قرباني فرزند علي اكبر كد نامزد 1651

219 خانم فاطمه قرباني صابر فرزند حسين كد نامزد 1652

220 آقای بهنام قره باغي فرزند محمد كد نامزد 1654

221 آقای ناصر قره باغي فرزند محمود كد نامزد 1656

222 آقای جهانبخش قمری فرزند محمدعلي كد نامزد 1657

223 آقای ابراهيم قياسوند فرزند محمدعلي كد نامزد 1658

224 آقای اكبر كاوسي اميد فرزند مروت علي كد نامزد 1661

225 آقای حبيب اله كدخدامرادی فرزند حسين كد نامزد 1662

226 آقای مرتضي كرباسيان فرزند كرمرضا كد نامزد 1664

227 آقای رضا كردوركانه فرزند بيژن كد نامزد 1665

228 آقای محسن كرمي فرزند غلامرضا كد نامزد 1668

229 آقای محمد كرمي فرزند حسين كد نامزد 1669

230 آقای مهدی كريميان افرا فرزند رحيمعلي كد نامزد 1674

231 خانم سارا كريمي پژو فرزند علي كد نامزد 1675

232 آقای محمد كلهری فرزند حسن كد نامزد 1676

233 آقای شهروز كهيائي فرزند شهرام كد نامزد 1677

234 آقای محمود كياني فرزند احمد كد نامزد 1678

235 آقای مجيد گلزاری موقر فرزند رمضانعلي كد نامزد 1684

236 آقای حميد گلي پور فرزند حبيب اله كد نامزد 1685

237 آقای وحيد گودرزی فرزند علي محمد كد نامزد 1686

238 آقای هادی لايقي فرزند زيادعلي كد نامزد 1687

239 آقای فرزاد لباسي فرزند احمد كد نامزد 1688

240 خانم امينه لطيفي فرزند محمود كد نامزد 1691

241 آقای مهران متوسلي فرزند مهدی كد نامزد 1694

242 آقای محمد محرمي فرزند ناصر كد نامزد 1696

243 آقای سيدجواد محمدی تبار فرزند سيدمسلم كد نامزد 1699

244 آقای مصطفي محمدی فاخر فرزند محمد كد نامزد 1711

245 خانم انسيه مختاری نژاد فرزند اسمعلي كد نامزد 1714

246 آقای محمدرضا مديني فرزند عيسي كد نامزد 1716

247 خانم سحر مرامي فرزند طهمورث كد نامزد 1718

248 آقای كامران مرداني فرزند جعفر كد نامزد 1719

249 آقای فرشاد مرمرچي فرزند حسن كد نامزد 1721

250 آقای مراد مستقيمي فرزند عزيزعلي كد نامزد 1724

251 آقای محمود مسگريان فرزند محمدعلي كد نامزد 1725

252 آقای مجتبي مصباحي فرزند محمدتقي كد نامزد 1726

253 آقای سيدبصير مصطفوی فرزند سيدمحمد كد نامزد 1727

254 خانم معصومه معراجي فر فرزند حسين علي كد نامزد 1728

255 آقای عليرضا ملكي فرزند عبدالعلي كد نامزد 1742

256 خانم سميرا موحدی راد فرزند حسين كد نامزد 1744

257 آقای سيدحسن موسوی فرزند سيدعلي اكبر كد نامزد 1745

258 آقای سيدحسين موسوی فرزند سيدميرزاآقا كد نامزد 1746

259 آقای سيدمجتبي موسوی فرزند سيدجلال كد نامزد 1747

260 آقای سيدمجيد موسوی فرزند سيدشعبان كد نامزد 1748

261 آقای سيدرضا موسوی انصار فرزند سيدرحيم كد نامزد 1749

262 آقای سيدمحمد موسوی سرشت فرزند سيدعلي كد نامزد 1751

263 آقای صياد مولائي فرزند تقي كد نامزد 1752

264 خانم مژگان مولائي فرزند نصراله كد نامزد 1754

265 آقای حسن مومني فرزند علي آقا كد نامزد 1756

266 آقای رضا ميرزائي فرزند علي حسين كد نامزد 1757

267 آقای رضا ميرزائي فرزند حبيب اله كد نامزد 1758

268 آقای سيدمسعود ميرزائي فرزند سيداصغر كد نامزد 1759

269 آقای عليرضا ميرزائي فرزند امير كد نامزد 1761

270 آقای عليرضا ميرزائي پسنديده فرزند كمندعلي كد نامزد 1762

271 آقای مسعود نادی فرزند حسين كد نامزد 1764

272 آقای محسن نائيني فرزند ميرزا كد نامزد 1765

273 آقای سيدمسعود نبوی فرزند سيدمظهر كد نامزد 1766

274 آقای سعيد نجاتيان فرزند علي اصغر كد نامزد 1767

275 آقای امير نديمان فرزند حبيب اله كد نامزد 1768

276 آقای ابراهيم نصيرالاسلامي فرزند جمال كد نامزد 1769

277 آقای سعيد نظری فرزند حبيب اله كد نامزد 1772

278 خانم شكوه نظری فرزند علي اكبر كد نامزد 1774

279 آقای علي نظری فرزند حجت كد نامزد 1775

280 آقای علي اكبر نظری فرزند محمد كد نامزد 1776

281 آقای حسين نعمتي فرزند محمد كد نامزد 1779

282 آقای ياسر نعمتي فرزند هادی كد نامزد 1781

283 آقای اميرحسين نقي پور فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1782

284 خانم نرگس نوراله زاده فرزند محمدباقر كد نامزد 1784

285 خانم پروين نورمحمدی شايسته فرزند براتعلي كد نامزد 1785

286 آقای مسعود نوروزی فرزند جلال كد نامزد 1787

287 آقای مصطفي نوروزی فرزند عباسعلي كد نامزد 1788

288 خانم فريده نوروزی شهری فرزند حسن كد نامزد 1789

289 آقای حسين نوروزی نژاد فرزند عبدالرضا كد نامزد 1791

290 آقای امير نوری فرزند حسين كد نامزد 1792

291 آقای عبدالحسين نوری فرزند محمدرحيم كد نامزد 1794

292 آقای داريوش نوشاد فرزند علي اشرف كد نامزد 1795

293 آقای محمدصادق نيكوخوی فرزند احمد كد نامزد 1796

294 آقای ابوالفضل نيكوفر فرزند محمدحسين كد نامزد 1797

295 خانم مريم همائي شفيق فرزند شمس الله كد نامزد 1798

296 آقای جواد همداني فرزند قربانعلي كد نامزد 1799

297 آقای مهدی هوشيار فرزند حسين كد نامزد 1811

298 آقای احمد هيبتي فرزند امراله كد نامزد 1812

299 آقای محمدجواد وثاق فرزند محمدجعفر كد نامزد 1814

300 آقای مصطفي ورمزيار فرزند علي كد نامزد 1815

301 آقای ميلاد ورمزيار فرزند شعبانعلي كد نامزد 1816

302 آقای امير وزيني فرزند حسن كد نامزد 1817

303 آقای حسين ويسي فرزند علي كد نامزد 1819

304 آقای بنيامين ياری فرزند ابوالقاسم كد نامزد 1821

305 آقای سعيد يداللهي فر فرزند محمدجواد كد نامزد 1822

306 خانم الهام يوسفلوئي فرزند قربانعلي كد نامزد 1824

307 آقای اميررضا يوسفيان فرزند محمدتقي كد نامزد1825

توجه :

1-  نظر به اينكه تعداد اعضای اصلي شورای اسلامي اين شهر 11 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامي

تعداد حداكثر 11 نفر را مي توانند در برگ رأی بنويسند .

2- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداری همدان در اجرای ماده 54 قانون انتخابات شوراهای اسلامي كشور از

تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأی ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .

3- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان

شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

محمدعلي محمدي

     فرماندار شهرستان همدان

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  data(@)ostan-hm.ir
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی