• توافقنامه سطح خدمت
 • توافقنامه سطح خدمت

  توافقنامه سطح خدمات استانداري همدان

   

  1- مقدمه

  بطور کلي توافق نامه سطح خدمات Service Level Agreementيک قرارداد تضمين کيفيت خدمات دو جانبه بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده است. با عنايت به توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي و اهميت کيفيت و پايداري آن براي دستگاه هاي اجرايي لزوم بهره گيري و تدوين استانداردهاي کيفي براي e-Service ها ضروري خواهد بود .به همين منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات براي خدمات پيوست ارائه مي گردد.

  2- هدف

  هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که حداقل سطوح کيفيت خدمات ا ستانداري همدان (خدمات پيوست) و حق خدمت گيرندگان (ارباب رجوع) براي اخذ اعتبار در صورت عدم دستيابي به سطوح خدمات را تعيين مي نمايد.

  3-تعاريف

  خدمت دهنده: استانداري همدان

  خدمت گيرنده: ارباب رجوع/ شهروندان

  سايت : مجموعه فرم ها و خدمات الکترونيکي است که براي ارائه خدمات به خدمت گيرنده بر روي پرتال استانداري همدان به نشاني www.ostan-hm.ir و زيرپرتال هاي آن قرار دارد .

  دوره زماني: يک سال شمسي با فرض هر ماه 30روز است .

   ساعات کار مؤثر:  24 ساعت کاري در يک شبانه روز .

  قطعي خدمت: قطع خدمت توافق شده از سمت سايت سازمان .

  رسيد خرابي: اعلام وصول خرابي، گزارش خرابي و يا کاهش سطح کيفيت خدمات که از طرف خدمت گيرنده اعلام مي شود.

  4- مسئوليت

  اين بخش، قوانين و مقرراتي را که به استانداري همدان اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند مي کند .همچنين به صورت شفاف بيان مي شود که دستگاه چه مسئوليت قانوني در قبال شهروند متقاضي خدمت دارد .

  ·         بر اساس آيين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي مصوب شوراي عالي اداري به شماره 7740/93/206مورخ 10/6/93تمامي دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به الکترونيکي نمودن خدمات دستگاه و ارائه آن از طريق درگاه، دفاتر پيشخوان و يا ساير طرق اقدام نمايند .

  بر ا ساس بند پ ماده 67 برنامه پنج ساله ششم کشور دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به الکترونيکي نمودن فرآيندها و خدمات با قابليت الکترونيکي تا پايان سال سوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند .

  5- تعهدات متقابل خدمت گيرنده و دستگاه اجرايي

  ·         خدمت گيرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طريق سايت/پست/ دفتر پيشخوان/ حضوري به اين دستگاه ارائه نمايد.

  ·         هزينه هاي ارائه خدمات بصورت رسمي از سوي دستگاه هاي ذي صلاح تعيين و از طريق سايت اعلام خواهد شد .

  ·         در صورت عدم ارائه خدمات با کيفيت و مطلوب ميزان پرداخت هزينه هاي ضرر و زيان خدمت گيرنده از سوي مراجع ذي صلاح تعيين و در سايت درج خواهد شد .

  ·         مديريت فناوري اطلاعات استانداري موظف است 72ساعت قبل از اجراي قطعي هاي برنامه ريزي شده و عدم ارائه خدمات را از طريق پرتال اطلاع رساني نمايد .

  ·         شناسنامه خدمات، فرآيند و نحوه اخذ خدمات ، فرم هاي مرتبط و مسؤل تاييد کننده  هر خدمت از طريق منوي دولت الکترونيک در سايت اطلاع رساني شده است .

  6- دوره عملکرد

  اين توافقنامه سطح خدمت تا تاريخ29/12/98  و تحت امضاي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اعتبار دارد.

   در پايان دوره ي زماني يک توافقنامه سطح خدمت جديد ايجاد و امضاء خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه يابد.

  7- خاتمه توافقنامه

  خدمت دهنده نبايد هيچ تبعيضي را در مورد خدمات مشابه در شرايط مساوي بين سرويس گيرندگان در توافقنامه سطح خدمت قائل شود .

  هرگونه توافق اضافه  بر شرايط مندرج در توافق نامه سطح خدمت بين خدمت دهنده و خدمت گيرنده با رعايت شرايط رقابتي و حقوقي بلامانع است .

  در شرايط اختلاف بين سرويس دهنده و سرويس گيرنده، دفتر بازرسي و امور حقوقي استانداري مرجع داوري حل اختلاف خواهد بود.

  پيوست :

     

  رديف

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  خدمت

  1

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  اعطاي تابعيت، موضوع ماده 979 قانون مدني

  2

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  اعطاي تابعيت، موضوع ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني

  3

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  تمديد و تعويض مدارک اقامتي اتباع خارجي

  4

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  ثبت ازدواج (زن و مرد افغاني)

  5

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  شناسايي و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجي داراي مادر ايراني

  6

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور برگه خروج از کشور و معرفي نامه ناجا (خروج و مراجعت)

  7

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور برگه مسافرتي

  8

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور مجوز مدارک اقامتي اتباع خارجي

  9

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  تبديل وضعيت اقامتي اتباع خارجي از کارت آمايش به گذرنامه

  10

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  تجديد کارت شناسايي پناهندگان

  11

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  سرشماري مهاجرين غيرقانوني

  12

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  ابطال مدارک و لغو پناهندگي اتباع خارجي متخلف

  13

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  بررسي درخواست جابجايي محل سکونت و انتقال پرونده شناسايي(داخل استان-خارج استان)

  14

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  ثبت طلاق

  15

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  ثبت فوت و  ابطال مدرک متوفيان اتباع خارجي

  16

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  ثبت و صدور مدرك اقامتي نوزادن اتباع خارجي

  17

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور پروانه زناشويي زن ايراني با مرد خارجي

  18

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور مجوز ثبت ازدواج زن و مرد ايراني با اتباع خارجي

  19

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور يا تمديد برگه تردد90 روزه

  20

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  رسيدگي و پاسخگويي به شكايات

  21

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  پذيرش، نگهداري و اخراج اتباع خارجي غير مجاز و متخلف

  22

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  طرح اربعين

  23

  دفتراموراتباع و مهاجرين خارجي

  صدور گواهي دانش آموزان مشمول تحصيل فاقد اقامت