• ارتباط با استاندار
 • ارتباط با استاندار

  سمت

  نام و نام خانوادگي

  تلفن مستقيم

  تلفنخانه

  نمابر

  ايميل

  حوزه استاندار

  استاندار

   

    

  مهندس سيدسعيدشاهرخي

              

   

   

   

   

   

   

  38256051-2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  38256070-9

   

   

   

   

   

   

  38256053

   

   

   

  ostandar@ostan-hm.ir

  instagram:shahrokhi_ir