زيرسايت روابط عمومي
پايگاه امر به معروف و نهي از منکر شهرستان درگزين
پايگاه امر به معروف و نهي از منکر
سايت فرمانداري درگزين
معاونت امور عمراني
اخبارانتخابات
معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي
دفتر امنيتي،انتظامي، امور اتباع و مهاجرين خارجي
اداره کل سرمايه گذاري
قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان
دفتر اموربانوان و خانواده
امور روستايي و شوراها
دفتر بازرسي و امورحقوقي
اداره کل پدافندغيرعامل
دفتر امور شهري و شوراها
دفتر آمار و اطلاعات
مديريت فناوري اطلاعات وشبکه دولت
اداره کل اداري و مالي
دفتر برنامه ريزي و نوسازي اداري
ستاد انتخابات
اداره کل مديريت بحران
دفترهماهنگي اموراقتصادي
دفتر سياسي و انتخابات
پايگاه فرهنگي استانداري

 
مشکل در خواندن RSS
وضعیت:
دمای هوا:
رطوبت:
فشار:
جریان باد:
 
مهمانان حاضر در سایت: 4
امروز: 4170
هفته جاری: 28136
ماه جاری: 211995
تاکنون: 17116530
 
حریم پاک : عن النبى (ص) قال : ... و هى اطهر بقاع الارض واعظمها حرمة و إنها لمن بطحاء الجنة . پیامبر اسلام ( صلى الله علیه و آله ) در ضمن حدیث بلندى مى‏ فرماید : کربلا پاک ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه ‏ها است و الحق که کربلا از بساط هاى بهشت است .

(GMT) / (Tehran) 

 

 
  »  شکوه خدمت روز کارمند
خانواده دولت
کارمندان، گروه بزرگياز افراد جامعه هستند که خانواده بزرگ دولت را تشکيل مي دهند. آنان در پي برطرفساختن نيازهاي مردم هستند و خود را خدمتگزار آنان مي دانند. مردم نيز با اميندانستن ايشان، به آنان اعتماد دارند و در مسائل جاري مملکتي، از روش درستکارمندان تلاشگر پشتيباني مي کنند. به جاست درروزکارمند، در گرامي داشتتلاش خستگي ناپذير آنان کوشا باشيم.
بازوان قدرت
کارمندان و کارگزاراندولت، بازوان قدرت آن به شمار مي آيند. آنان در بازدهي و ميزان توانايي دولت نقشاساسي دارند و پيشرفت جامعه در همه ابعاد آن، مرهون کوشش اين گروه کوشا و اميناست.
بالندگي علمي
کارگزاران وکارمندانهر کشور، نقشي اساسي در شکوفايي و پيشرفت آن کشور دارند. از اين رو، شايسته استآنان همگام با توسعهروزافزون علميِ جهان، به بالندگيو رشد علمي برسند و از ايستايي در کارهاي خويش بپرهيزند. امام علي عليه السلام ميفرمايد: «کارها با آگاهي پيش مي رود» و «عمل پاکيزه، هرگز بدون دانش صحيح، به دستنمي آيد.»
اصلاح امور مردم
فعاليتکارمندان وکارگزاران در صورتي ارزش مي يابد و صاحبان آن زماني مي توانند به خود ببالند، کهبراي اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنند؛ چنان که امام علي عليه السلام ميفرمايد: «کارها به وسيلهکارمندان، راست و درست ميشود.» بنابراين، منظور از کارها، شايد همان قوانين و مقررات کامل اسلامي است کهانجام آنها بر دوش کارگزاران وکارمندان نهاده شدهاست تا در راه رضايت آفريدگان گام بردارند.
امانت الهي
در اسلام منزلت هاي اجتماعي، امانتي الهي است که دراختيارکارمندان و کارگزاران قرار مي گيرد و بايدبراي برطرف ساخن محروميت ها از جامعه به کار گرفته شود. امام علي عليه السلام بهيکي از کارگزاران خود چنين مي فرمايد: «کاري که به عهده توست، وسيله آب و نان نيست،بلکه امانتي است که بر گردنت نهاده اند». بنابراين، اگرکارمندان و کارگزاران نظام اسلامي با انگيزه هاي الهي وامانت داري و خدمت رساني به مردم در جايگاه خود قرار گرفته اند، بايد شکرگزارپروردگار باشند که مي توانند خاطري را شاد کنند، غمي را بزدايند، بي پناهي را پناهدهند و مظلومي را ياور باشند و اين گونه، زمينه رشد و تعالي خود را فراهم سازند. رسول خدا صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايد: «زماني که خداوند براي بندهاي نيکي بخواهد، حاجت مردم را در دست او قرار مي دهد.»
ازاين رو، برکارمندانو کارگزاران شريف نظام جمهوري اسلامي ايران است که جايگاه والاي خود را بشناسند وبراي رسيدن به اهداف بلند اسلام، گام بردارند.
قاطعيت و شجاعت
قاطعيت به همراه شجاعت، از ويژگي هاي اصليکارمندان در حکومت اسلامي است. امام علي عليه السلام زمانيکه کارگزار خود را در برابر توطئه هاي عمروعاص ناتوان ديد، تصميم گرفت با فرستادنمالک اشتر که فردي قاطع و شجاع بود، توطئه هاي آنان را در مصر خنثي کند. او در نامهاي خطاب به محمدبن ابي بکر، فرماندار معزول، دليل برگزيدن مالک اشتر را، قاطعيتايشان معرفي مي کند و مي فرمايد: «فردي را فرماندار قرار دادم که در مورد ماخيرخواه و در خصوص دشمنانمان سخت گير است.»
توانايي انجام کار
توانايي در انجام کارها، از ويژگي هايکارمندان و کارگزاران حکومت اسلامي است. اگرکارمندي از نظر جسمي، فکري، علمي و تخصصي توانايي نداشتهباشد، نمي تواند از عهده حل مسائل مردم برآيد. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «سزاوار نيست مؤمن خود را ذليل کند.» به ايشان گفته شد: مؤمن چگونه خود را خوارميکند؟ فرمود:«خودرا در معرض کاري قرار مي دهد که از عهده اش برنمي آيد.»
استفاده نکردن از بيت المال
بيت المال و بودجه مملکتي، در استقلال هر کشور نقشبسيار مؤثري ايفا مي کند. از سويي، کمبود بودجه نيز، زمينه وابستگي به کشورهاي ديگررا به وجود مي آورد؛ در نتيجه، به پيکر و اساس نظام ضربه وارد مي شود و مردم نيز بهمشکلات فراوان اقتصادي دچار مي شوند. کارمندان در حفظبيت المال و اموال عمومي و دولتي نقش مهمي دارند و شايسته است تا آنجا که ميتوانند، از هدر رفتن آن جلوگيري کنند و از اموالي که در اختيارشان قرار گرفته، بهدرستي و در حد انجام وظايف خود بهره گيرند. رسول خدا صلي الله عليه و آله ميفرمايد: «اگر فردي را در پستي بگماريم و او يک نخ يا بالاتر از آن را از ما پنهانکند، خائن است.»
پرهيز از تشريفات
سادگي و پرهيز از تشريفات، شايسته هر فرد مسلمانياست. اين امر در سيره پيشوايان ما جايگاه ويژه اي دارد و به آن سفارش بسياري شدهاست. کارکنان و کارگزاران حکومت نيز در مقام کساني که در اداره کشور سهيم هستند،بايد از پيشوايان خويش الگو بگيرند، سادگي را پيشه خود سازند و از مسئوليت هايحکومتي، نردباني براي رسيدن به مال و آرزوهاي دنيوي نسازند. هنگامي که اميرمؤمنانعلي عليه السلام با گروهي از يارانش به منزل يکي از کارگزاران خود به نام علاء بنزياد حارثي وارد شد، کاخ باشکوهي ديد که با اتاق هاي زيبا، محيط گسترده اي را اشغالکرده بود. پس امام علي عليه السلام ، ضمن سرزنش او فرمود: «با اين خانه وسيع، دردنيا چه مي کني، در حالي که در آخرت به آن نيازمندتري.»
کم کاري
کم کاري، از آسيب هايکارمندي به شمار مي آيد. سستي ورزيدن در انجام وظايف وبيهوده گذراني وقت، عملي نادرست و غيراخلاقي است. اين مسئله که در آموزه هاي اسلامنيز به شدت از آن نهي شده است، وظيفه خدمت رسانيکارمندرا دچار مشکل مي سازد و موجب تباهي حقوق ديگران ميشود. امام علي عليه السلام در اين زمينه مي فرمايد: «هر کس تن به سستي دهد، حقوقخود و ديگران را پايمال کند.»
دوري از مردم
مسئوليت پذيري، اقتضا مي کند افراد در هر پست و مقاميکه باشند، خود را با مردم و جزئي از آنان بدانند و از دوري گزيدن از مردم به دليلرسيدن به مقامي بالاتر، بپرهيزند.
رسول خدا صلي الله عليه و آله در اين باره مي فرمايد:  « هر کس متولّي کاري از امور مسلمانان شد، اگر خود را از نياز و فقر مردم در پس پردهقرار دهد، خدا درروزقيامت نياز و فقر او را برطرفنمي سازد.» حضرت علي عليه السلام نيز مي فرمايد: «قلب خويش را از مهر مردم و دوستيو لطف به آنان سرشار کن.»
فروتني
فروتني، زيوري است که رفتار انسان ها را زينت مي بخشدو نعمتي است که سربلندي و ارجمندي را به انسان ها هديه مي کند. بنابراين، شايستهاست رفتار هر فرد مسلماني به اين زيور آراسته شود و آراستگي رفتار مديران و کارکنانبه زيور فروتني، شايسته تر مي نمايد. خداي بزرگ هم در سفارش به اين صفت نيکو، بهپيامبرش که برجسته ترين انسان روي زمين است، دستور مي دهد رفتارش را با زينت فروتنيبيارايد: « بالت را براي هر کس از مؤمنان که پيرو توست فرود آور و براي آنان فروتنيکن.»
پرهيز از منّت گذاري
منت گذاشتن بر مردم در برابر کارها، جزو اخلاق ناپسنداست و اعمال نيک آدمي را نيز از بين مي برد. امام علي عليه السلام در منشور ارزشمندخود خطاب به مالک اشتر مي فرمايد: « مبادا هرگز با خدمت هايي که انجام دادي بر مردممنت گذاري...؛ زيرا منت نهادن، پاداش نيکوکاري را از ميان مي برد.»
دو نيروي ارزشمند
تخصص و تعهد، دو نيروي ارزشمند براي خدمت رساني هرچهبيشتر و بهتر به مردم است. درباره طالوت و جالوت در قرآن کريم آمده است که جنگيميان حق و باطل اتفاق افتاد و از پيامبر آن زمان خواسته شد رئيس و فرماندهي برايلشکر تعيين کند. آن پيامبر از خداوند خواست فرماندهي معرفي کند. پروردگار حکيم،جواني را براي فرماندهي لشکر برگزيد. مردم اعتراض کردند که او جوان است و مناسبفرماندهي و رياست نيست. آن پيامبر از سوي خداوند به مردم اعلام کرد: اين جوان دوصفت دارد؛ تخصص و تعهد.
 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 1424
 

 
    
 
   
 


کلیه حقوق محفوظ و متعلق به استانداری همدان می باشد.
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.