خدمات عمومی

مقدمه
وظایف و مسئولیت هاي استانداران و فرمانداران در هشتادمين جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ۲۴ ماده و ۱۶ تبصره مورد تصويب قرار گرفت . با عنايت به اين که برابر ماده ۲۴ مصوبه فوق «کليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارات را ( به استثناي قائم مقام شوراي شهر ) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند » لذا ذيلا با استفاده از اختيارات و مسئوليت هاي استانداران ، وظايف و اختيارات فرماندار و وظايف واحدهاي مختلف فرمانداري تبيين مي گردد : وظایف و اختیارات فرماندار
۱- فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود . همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد . برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد .
۲- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
۳- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شوراي تامين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
۴- کلیه ارگان های عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تامين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش کنند . با متخلفين برابرمقررات رفتار خواهد شد .
۵- پیش بیني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
۶- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست هاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
۷- پیشنهاد تشکیل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
۸- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي .
۹- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
۱۰- برنامه ریزی ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ، کالا و ارز .
۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان ، معاودين ، مهاجرين و آوارگان .
۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامي به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
۱۳- تشکیل و هدایت شوراهايي که مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
۱۴- ایجاد زمینه هاي لازم براي تاسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
۱۵- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هايي که به موجب قانون برگزار مي گردد .
۱۶- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوري .
۱۷- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
۱۸- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگاني ، بهداشت عمومي ، آموزش عالي و تحقيقات .
۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پيشگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي .
۲۲- فراهم اوردن زمینه های عدالت اجتماعي و فقر زدايي .
۲۳- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پيشگيري ، کنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .
۲۴- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
۲۵- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .
۲۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
۲۷- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .
۲۸- ارزشیابی عملکرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .
۲۹- فراهم آوردن زمینه همکاری و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي ، سازمان هاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
۳۰- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .
۳۱- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .
۳۲- شناسایی استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تاکيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
۳۳- هدایت و هماهنگی فعلليت هاي بانکي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .
۳۴- اجرای سایر وظايفي که در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري ، سرشماري و آمارگيري کارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و ...
۳۵- نصب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران کل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد .
۳۶- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف ، هياتي مرکب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذي ربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود
۳۷- عزل و تغییر روسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .
۳۸- کلیه روسای ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .
۳۹- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند ، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در ان زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .
۴۰- فرماندار می تواند در اجرای وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان که به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .
۴۱- کلیه واحدهای قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي که به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد ، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند ،‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
۴۲- کلیه دستگاه های اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که فرماندار از ماموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .
۴۳- کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .
۴۴- واحدهای اجرایي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند . فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .
۴۵- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليت ها ، کارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي گردد . تركيب ، وظايف ، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
۴۶- انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرايي ، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي که رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .
آیین نامه اجرايي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير کشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
بنا به مراتب فوق همان گونه که ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و با عنايت به اين امر بديهي است که فرماندار براي ايفاي مسئوليت هاي مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشي از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداري ها و واحدهاي مختلف فرمانداري از جمله امور اجتماعي و انتخابات ، دفتر شهر و روستا ، دايره عمران ، تعزيرات آرد و نان ، دفتر سياسي و حراست ، اداري و مالي و روابط عمومي انجام مي گيرد كه ذيلا قسمت هايي از وظايف واحدهاي فرمانداري تشريح مي شود :
معاونت
معاون فرماندار علاوه بر این که در غیاب فرماندار مسئوليت هاي ايشان را دارا مي باشد و بر عملکرد واحدهاي فرمانداري نيز جهت حسن اجراي امور به صورت مستمر نظارت خواهد داشت در زمينه هاي زير نيز اقدام و پيگيري مي نمايد . الف ) نظارت و بازرسی :
۱- تشکیل جلسات ماهانه با هماهنگی فرماندار
۲- نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان
۳- اعمال نظارت ویژه بر عملکرد کمیته هاي اجرايي آرد و نان و حوادث غير مترقبه
۴- تماس های حضوری و تلفني با مسئولين شهرستان جهت اطلاع از نحوه کار آنان
۵- ایجاد هماهنگی بين ادارت و بخش داري هاي تابعه
۶- پیگیري عملکرد کليه دستگاه هاي اجرايي و بررسي كيفيت و كميت كار آن ها
۷- دبیر جلسه شورای اداري
۸- پیگیري امور مربوط به ارزشيابي سالانه مسئولين ادارات و کارکنان فرمانداري
ب ) امور اجتماعی :
۱- جلب اعتماد مردم به مسئولین از طریق ارتباط مستقيم و مستمر با آنان
۲- پیگیري تقاضاهاي مردم از ادارات و دادن تذکرات لازم در جلسات به مسئولين جهت برخورد صحيح با مردم
۳- برگزاری ملاقات های عمومي در شهر و روستا با هماهنگي فماندار
۴- تشکیل جلسات مختلف و پیگيري مصوبات آن ها
ج ) امور اقتصادی :
۱- ایجاد انگیزه و اطمينان براي سرمايه گذاري به منظور ايجاد کارخانجات و واحدهاي زير بنايي .
۲- بررسی طرح های پيشنهادي ادارت در شوراي برنامه ريزي شهرتان و اقدام مقتضي
۳- تلاش در ایجاد شرکت های تعاوني و پيگيري استقرار دستگاه هاي مختلف اعم از مولد انرژي و ... در شهرستان
د ) مسائل فرهنگی و آموزشی :
۱- اعمال سیاست های عمومي دولت در زمينه مسائل فرهنگي
۲- تشکیل جلسات مربوطه در این راستا
۳- پیگیري ايجاد مراکز علمي و آموزش عالي در شهرستان به منظور ارتقاء سطح فرهنگي منطقه با هماهنگي فرماندار
۴- پیگیري مسائل مربوط به جوانان ، اشتغال و آموزش برنامه هاي تفريحي و ...
۵- پیگیري و اقدامات لازم در خصوص ساير امور محوله از جانب استان و مافوق
بخشداری ها
الف ) امور سیاسی و انتظامي بخش :
۱- اجرای سیاست هاي عمومي دولت و استقرار امنيت در سطح بخش
۲- جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداري
۳- شناسایی اوضاع اجتماعي و سياسي و ريشه يابي عوامل احتمالي ناامني ها در بخش
۴- شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پيشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار
ب ) امور نظارت و بازرسی
۱- اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي بخش
۲- سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ايجاد هماهنگي در جهت رفع آن ها با همكاري شوراهاي اسلامي
۳- موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي در تمامي ابعاد .
۴- نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومي در سطح بخش
ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :
۱- پیگیري جذب اعتبارات تخصيصي براي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اقتصادي بخش
۲- تشویق مردم برای اجراي طرح هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در سطح بخش
۳- بازدید از پروژه های عمراني سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداري
۴- پیگیري طرح هاي فرهنگي و بسيج سواد آموزي در سطح بخش
۵- اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش
د ) امور اجتماعی :
۱. رسیدگی به امور ايثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشي از خانواده هاي مستمند و محروم بخش .
۲. تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالي ، بهداشت و ستاد حوادث غير مترقبه .
۳. پیگیري و حل اعترافات موردي در سطح بخش
۴. دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگي اهالي بخش
۵. برقراری ارتباط نزدیک با مئولين بخش
۶. تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش
۷. برگزاری انتخابات ریاست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي رروستا و بخش
۸. بررسی نیازها و مشکلات روستائيان
۹. انجام و پیگیري ساير امور محوله از جانب مافوق
دفتر فرماندار
۱- تنظیم اوقات ملاقات و ارتباط تلفنی با توجه به اولويت ها و با هماهنگي مدير واحد
۲- پاسخگویی و احترام نسبت به مراجعان و همکاران
۳- راهنمایی ارباب رجوع
۴- جلوگیری از اعمال تبعيض در بين مراجعان
۵- رعایت اولویت ها در تنظيم جلسات
۶- پیگیري نامه ها تا حصول نتيجه
۷- ارجاع کارها قبل از وقت اداری به واحدها
۸- در جریان قرار دادن فرماندار از وقایع مهم
۹- دسته بندی و مرتب کردن نامه ها و تحویل به فرماندار و معاونت
۱۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دبیر تعزیرات آرد و نان
۱- انجام کلیه موارد مربوط به دبیر خانه تعزيرات و نظارت بر توزيع آرد در سطح خبازي ها
۲- پیگیري امور مربوط به ارد خانه پز روستايي
۳- تهیه گزارش در خصوص میزان آرد توزيعي در شهرستان
۴- نظارت بر کار خبازی ها و کشف و ضبط گندم - ارد - سبوس خارج از شبكه
۵- طرح مشکلات و تخلفات خبازی ها در جلسات تعزیرات آرد و نان و تهيه صورتجلسات
۶- تهیه وسایل و تجهيزات مورد نياز تعزيرات
۷- کنترل کار بازرسان آرد و نان به صورت مداوم
۸- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
حراست
۱- پیگیري در مورد صدور کارت شناسايي و تردد جهت پرسنل
۲- برقراری کشیک حفاظتي جهت انجام امور اداري
۳- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش حراستی
۴- هماهنگی با حراست استانداری
۵- همکاری و پیگيري در زمينه تهيه برنامه ارزشيابي سالانه کاركنان
۶- جمع آوری اطلاعات در خصوص کارکنانی كه خدمت و ارزيابي كار آنان برجسته و يا ضعيف تشخيص داده شده است
۷- بررسی و پیگيري و اعلام صلاحيت حفاظتي در مورد داوطلبين اشتغال ، انتقال ، ماموريت و متقاضيان سلاح
۸- اقدام لازم به منظور پیشگیري از امکان نقض مقررات حراستي و رسيدگي به موارد نقض شده
۹- تنظیم سیستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و تاسيسات و کنترل ورود و خروج کاركنان و نظارت بر عملكرد آنان در پاسخگويي به مراجعات روزانه مردم در جهت رعايت مقررات
۱۰- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به دستگاه ها
۱۱- سرکشی از ادارات سطح شهرستان و ارائه مشکلات و نارسایي ها به مافوق
۱۲- شرکت در جلسات مختلف شهرستان و استان و ارائه گزارش به مافوق
۱۳- تشکیل جلسات مسئولین دواير فرمانداري و بخشداري ها
دفتر سیاسی
۱- انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
۲- بررسی نامه ها و مطالب و انتقادهایي که از جانب نمايندگان مجلس مطرح و يا مکاتبه مي شود
۳- طرح و تعقیب دعاوی کيفري مربوط به فرمانداري
۴- رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي
۵- بررسی و پیشنهاد طرح هاي لازم به فرماندار جهت طرح در شوراي تامين
۶- رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوي فرماندار و معاونت
۷- مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملي به منظور ايجاد و سازماندهي نيروي انتظامي و تجهيز و تقويت آن
۸- پیش بیني هاي لازم براي تشکيل جلسه مربوط به کشف و جمع آوري اسلحه و مهمات و وسايل ارتباط جمعي غير مجاز (بي سيم و ...)
۹- مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومي
۱۰- پیگیري امور مربوط به تابعيت و شناسنامه و طرح نتيجه در جلسه شوراي تامين
۱۱- جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
۱۲- تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سياسي انتظامي و اجتماعي در مورد مشکلات و نارسايي ها و تنش هاي قومي ، طايفه اي و کارگري و غيره
۱۳- کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راه ها و پيشنهادات در اين خصوص
۱۴- تهیه صورتجلسات شورای تامين شهرستان و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۵- تهیه صورتجلسات کمیسيون قاچاق ، سرقت و کميته امنيتي انتخابات و پيگيري مصوبات مربوطه
۱۶- ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و امنيتي
۱۷- تشکیل جلسه کمیسيون مواد مخدر و پيگيري مصوبات
۱۸- پیگیري امور مربوط به تشکل هاي سياسي
۱۹- جمع بندی و شناسایي وقايع شهرستان و انعکاس به فرماندار و ...
۲۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
روابط عمومی و ارزیابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات
۱- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
۲- بررسی و تجزیه و تحليل مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي در ارتباط با فرمانداري
۳- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني فرماندار و ديگر مسئولين
۴- همکاری در برگزاری سمينارها و گردهمايي هاي متشکله توسط فرمانداري و تهيه گزارش هاي سمعي و بصري و انعكاس آن از طريق رسانه هاي گروهي و هماهنگي در اين قبيل موراد با رسانه ها
۵- ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداري و ادارات
۶- همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبي و برپايي نماز جماعت و تعظيم شعائر اسلامي
۷- انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداري
۸- ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتي ، نوار ، فيلم و روزنامه
۹- در صورت تامین اعتبار اداره کتابخانه فرمانداری
۱۰- همکاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
۱۱- انجام امور سمعی و بصری فرمانداري
۱۲- تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
۱۳- ارائه تحلیل و گزارش نهایي براي مراسم و بيان مشکلات احتمالي و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
۱۴- تهیه گزارش از مشکلات شهرستان با همکاری دستگاه هاي اجرايي و ارائه به مافوق
۱۵- حضور در میان جامعه شهری و روستايي و آگاهي از مشکلات فصلي و دائمي مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
۱۶- حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهي از برنامه ها و تهيه گزارش و ارائه به مافوق
۱۷- ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
۱۸- همکاری در زمینه تشکيل جلسات شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي شهرستان
۱۹- تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه هاي شهرستان در ابعاد مختلف
۲۰- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
ارزیابی عملکرد
همکاری در تهیه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي و موسسات و سازمان هاي وابسته به آن
اجرای دستورالعمل های ارزيابي عملکرد و تکميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم
احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارائه به شوراي تحول اداري يا کميسيون تحول اداري دستگاه
همکاری و هماهنگی با شوراي (يا کميسيون) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات
بررسی برگه های تکميل شده و تاييد آن ها بر اساس عملکرد واقعي توسط شوراي (يا كميسيون) تحول اداري
پیگیري و اجراي ارزيابي عملکرد دستگاه اجرايي ، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مقاطع زماني تعيين شده
نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزيابي عملکرد در دستگاه اجرايي ، موسسات و شرکت هاي دولتي وابسته و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های عملکرد و شاخص هاي مورد عمل در دستگاه اجرايي و ارائه پيشنهادهاي لازم
انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملکرد دستگاه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارجاع مي گردد
دریافت برگه های تکميل شده توسط مديران مسئول و مجريان دستگاه ذي ربط و تلفيق آن ها و ارسال جهت تصويب به مراجع ذي ربط
وظایف بازرسی
تهیه و تنظیم برنامه هاي بازرسي مستمر ، دوره اي و يا موردي از واحدهاي ملي و استاني براي سنجش ميزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه
بازرسی از عملکرد مدیران و کاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع
تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع وزير و بالاترين مقام اجرايي دستگاه از عملکرد واحدهاي مختلف
برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مديريت ها و کاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده
کشف مفاسد اداری از طریق بازرسي هاي آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذي ربط و بالاترين مقام اجرايي دستگاه
آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کاركنان و مديران به واحد امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط
وظایف پاسخگویي به شکايات
دریافت شکایات حضوري و مکتوب مردم (مراجعين) از واحدها و كاركنان دستگاه
بررسی و تحقیق پيرامون صحت يا سقم موضوع شکايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاکي
بررسی و پاسخگویي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي کل کشور
پیگیري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاکيان
جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش براي بالاترين مقام اجرايي دستگاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي گردد
پیگیري از نتايج گزارش هاي تهيه شده
پیگیري براي ارسال پاسخ به شاکيان
کارشناس اداری و مالی
۱- نگاهداری و تنظیم اعتبارات و اظهار نظر در خصوص طرح هاي مالي و انجام امور بانکي
۲- تنظیم صورت تعهدات و دیون و تهيه دفاتر مربوط به حساب هاي بانکي و کنترل صورتحساب و مراقبت از اسناد هزينه ها
۳- همکاری و ارائه گزارش در خصوص تهیه بودجه
۴- تهیه لیست حقوق و مزاياي کارکنان و ... پرداخت هزينه هاي مستمر و دادن تنخواه به كارپرداز
۵- اقدام در جهت رفع مشکلات فرمانداری و بخشداری ها و اقدام در خصوص مطالبات و پرداخت ديون
۶- مراقبت در انجام امور پرسنلی و اداری و پيگيري در زمينه صدور احکام استخدامي کاركنان و پرونده هاي استخدامي و داوطلبان استخدام
۷- اقدام در مورد دفتر هیات تخلفات اداری و ابلاغ و اقدام در اجراي احکام و رسيدگي در مورد دعاوي استخدامي
۸- رسیدگی و اقدام در مورد بازنشستگان
۹- انجام امور مربوط به انتقالات
۱۰- پیگیري احکام مربوط به برقراري مزاياي مستمر و غير مستمر
۱۱- پیگیري ترفيعات و تغيير گروه سالانه کارکنان به كمك واحدهاي فرمانداري
۱۲- بررسی در مورد حائزین شرايط براي انتصاب به پست هاي بلا تصدي و ارائه پيشنهادهاي لازم
۱۳- رسیدگی به حساب هاي تنظيمي واحدها و بخشداري ها
۱۴- ابلاغ قوانین و تصویب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب به واحدها
۱۵- رسیدگی به کليه امور ساختماني و تعميراتي و تحويل گرفتن کارهاي انجام شده طبق قرارداد
۱۶- تهیه و تنظیم نمونه هاي مکاتباتي
۱۷- نظارت بر نحوه انجام وظیفه نیروهاي خدماتي
۱۸- تنظیم احتیاجات پرسنلي سالانه و.احدها و نيازمندي هاي فرمانداري و بخشداري ها
۱۹- تهیه اطلاعات و آمارهای پرسنلي
۲۰- انجام بررسی های لازم در زمينه چگونگي تامين رفاه کارکنان
۲۱- تهیه و تنظیم امور مربوط به بيمه بهداشتي و درماني کارکنان
۲۲- مراقبت در حفظ ابزار و لوازمی که در انبار نگهداری مي شود
۲۳- پیشنهاد پست های جديد به تناسب کارهاي جديد
۲۴- تهیه و تنظیم گزارشات آمار و اطلاعات مورد درخواست استانداري در زمينه امور اداري و اموال فرمانداري
۲۵- تهیه لیست کشيک كاركنان
۲۶- معرفی کارکنان جهت شركت در كلاس های توجيهي و آموزش كوتاه مدت
۲۷- تشکیل جلسات شورای کاركنان و پيگيري مصوبات
۲۸- امور مربوط به نقلیه فرمانداری و پيگيري تجهيزات و تاسيسات ادارذي و پيش بيني نيازمندي هاي سالانه
۲۹- نظارت بر حضور و غیاب کارکنان
۳۰- اقدام لازم در جهت تعمیر وسایل و لوازم اداري
۳۱- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
امور اجتماعی و انتخابات
۱- بررسی و شناسایي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي شهرستان
۲- تعیین اولويت ها و نيازمندي هاي اجتماعي و فرهنگي منطقه
۳- تحقیق پیرامون مسائل و مشکلات و آسيب هاي اجتماعي و ارائه زراه حل هاي مناسب براي رفع آن ها
۴- بررسی و ریشه يابي عوامل ناهنجاري ها و آفات اجتماعي
۵- ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعي
۶- بررسی و ایجاد هماهنگي در تحقيقات و تبليغات مربوط به مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر
۷- بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نيز تخلفات و انحرافات شوراها
۸- پیگیري امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهاي اسلامي
۹- برنامه ریزی و ايجاد هماهنگي و پيش بيني هاي لازم به منظور انجام امر انتخابات
۱۰- برآورد اعتبارات ، نیروی انساني و مسائل و لوازم مورد نياز انتخابات
۱۱- تهیه شناسنامه انتخاباتی
۱۲- شناسایی و پيشنهاد افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و کنترل انتخابات به فرماندار
۱۳- استخراج نتایج آمارهای مربوط به هر انتخابات و تجزيه و تحليل آن ها و تهيه گزارشات لازم
۱۴- تکمیل پرونده های انتخاباتي و ارسال آن ها به استان
۱۵- مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به تقسیمات کشوري در شهرستان
۱۶- مطالعه لازم در خصوص امور مربوط به نام گذاری محلات شهر و تقسیمات کشوري
۱۷- تنظیم شناسنامه روستا حاوی اطلاعات مذکور و اولويت بندي روستا در راستاي خدمات رساني بهينه به مردم در ابعاد فرهنگي ، آموزشي ،‌خدماتي و بهداشتي
۱۸- تهیه گزارش از کارهای انجام شده در روستاها و پيگيري مشکلات ارباب رجوع در شهرستان تا حصول نتيجه
۱۹- پیگیري و مکاتبه در خصوص امور مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا
۲۰- دبیر جلسات شورای اجتماعي ، شوراي بهداشت ،‌شوراي پشتيباني سواد آموزي ، کميته امور بانوان و جوانان پيگيري مصوبات شوراي اداري و ساير جلسات
۲۱- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دایره عمران
۱- تشخیص نیازمندي هاي عمراني شهرستان در چهارچوب مسئوليت هاي وزارت کشور و تعيين اولويت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجراي آن ها
۲- بررسی و مطالعه و همکاری در خصوص طرح هاي هادي و جامع شهرستان
۳- هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداري و نظارت بر کارهاي شهرداري
۴- مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه های مديريت و برنامه ريزي استان جهت تامين اعتبار
۵- تماس با سازمان مدیریت و ساير دستگاه ها براي تصويب و اجراي طرح ها
۶- همکاری با مسئولین ادارات در مراحل مختلف پياده نمودن طرح ها
۷- کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداري و ...
۸- گزارش پیشرفت عملیات عمراني حوزه شهرستان و بررسي علل تاخير در اجراي پروژه ها
۹- بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح هاي عمراني و در صورت لزوم پيگيري در جهت دريافت اعتبارات
۱۰- نظارت و مراقبت در امور مربوط مربوط به توزیع معادن شن و ماسه
۱۱- نظارت و پیگیري لازم در زمينه تامين مصالح مورد نياز پروژه هاي عمراني و همکاري با کارشناس دفتر فني استانداري در رابطه با امور عمراني شهر
۱۲- ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل ميزان مصالح مصرف شده
۱۳- تشکیل جلسات شورای برنامه ريزي شهرستان و پيگيري مصوبات
۱۴- پیگیري امور مربوط به منازل سازماني
۱۵- پیگیري امور مربوط به حفاري در سطح شهر
۱۶- بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کميته و در صورت لزوم پيگيري امور مربوط به خسارت
۱۷- تشکیل جلسه کمیته برفروبي و پيگيري مصوبات
۱۸- بررسی طرح های عمراني روستاها و شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت کشور همچنين طرح هايي که از محل اعتبارات عمراني انجام مي گيرد
۱۹- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
دفتر شهر و روستا
۱- مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای شهرستان از نظر تاسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها
۲- همکاری در زمینه برنامه ريزي عمراني فرمانداري در رابطه با تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها و شهرها
۳- بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري و خودکفاي آن ها
۴- بازرسی از خدمات عمومی در سطح شهر و روستا و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذي ربط
۵- تعیین اولويت ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات
۶- بررسی نیازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آن ها
۷- نظارت بر کار شهرداری و مراقبت در امور راهنمایي و رانندگي و اتوبوسراني و تاکسيراني و شركت حمل و نقل
۸- انجام امور مربوط به بخش کشاورزی ، صنایع ، ترافيک ، اصناف ، كميسيون نظارت ، تعزيرات حكومتي و تنظيم بازار
۹- پیگیري امور مربوط به سوخت رساني در سطح شهرستان و سرکشي و نظارت بر توزيع مواد سوختي توسط فروشندگان
۱۰- ارائه آمارها و جمع بندی نیازمندي هاي شهرستان اعم از شهر و روستا و پيگيري نارسايي ها از طريق ادارات شهرستان و استان
۱۱- انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب ها با فروشندگان و عاملين
۱۲- جمع بندی توزیع مايحتاج و ارزاق عمومي وارده به شهرستان و پيگيري نارسايي ها و مشکلات موجود در اين زمينه
۱۳- انجام امور مربوط به طرح تکریم ارباب رجوع
۱۴- پیگیري امور مربوط به اشتغال و تشکيل کميته اشتغال و نظارت بر طرح هاي توليدي و خدماتي شهرستان و پيگيري و جمع بندي اعتبارات اشتغالزا از محل منابع مختلف اعتباري
۱۵- پیگیري امور مربوط به حوادث قهري و غير مترقبه در سطح شهرستان
۱۶- جمع آوری آمار و امکانات رفاهی و خدماتي ، فرهنگي و بهداشتي شهرستان اعم از شهر و روستا
۱۷- آمار روستاهای فاقد آب و برق و جاده و مدرسه و مسجد
۱۸- تهیه گزارش از حوادث به منظور برآورد خسارت
۱۹- تهیه گزارش لازم در خصوص حمل و نقل شهری و روستايي
۲۰- رسیدگی به امور اصناف و اتحاديه هاي ذي ربط
۲۱- جمع آوری اطلاعات در خصوص وضعیت توزيع ارزاق عمومي در شهرستان (شهر و روستا) و انعکاس به مسئولين ذي ربط
۲۲- انجام سایر امور محوله از جانب مافوق

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

تاریخ بروز رسانی سایت

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی