خدمات استانداری همدان

 

شماره تماس با ميز خدمت حوزه استاندار : 5-38256051  

شماره تماس با ميز خدمت معاونت سياسی، امنيتی و اجتماعی :38256034

شماره تماس با ميز خدمت معاونت هماهنگی امور عمرانی : 38602522

شماره تماس با ميز خدمت معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع : 38256008

شماره تماس با ميز خدمت دبيرخانه : 38256003

 

نظر سنجی در خصوص خدمات استانداری همدان

 

واحد

 

خدمت

کد و شناسنامه خدمت

ارائه الکترونيکی - ميز خدمت الکترونيکی

اطلاع رسانی

(دارای شناسنامه الکترونيکی)

دريافت خدمت

درخواست- تحويل- ارائه تمام الکترونيکی

نظر سنجی نحوه ارائه خدمات

امنيتی – انتظامی و اتباع

صدور پروانه زناشويی بانوان ايرانی با مردان خارجی

دانلود شناسنامه

1003107610

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امنيتی – انتظامی و اتباع

اعطای تابعيت و تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايرانی با مردان خارجی

10011076101

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امنيتي  انتظامي و اتباع

پذيرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غير مجاز و متخلف

دانلود شناسنامه

10011077000

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امنيتی  انتظامی و اتباع

خدمت:صدور مجوز اجرای پروژه برای پناهندگان توسط سازمان های غير دولتی ( داخلی و بين المللی)

دانلود شناسنامه

10011082000

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی و اتباع

تمديد رواديد گذرنامه های خانواری اتباع

 شناسنامه 

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی و اتباع

صدور مجوز و رفع موانع تحصيلی اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی  و اتباع

ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی  و اتباع

رفع مشکلات بيمه ای اتباع خارجی و جمع آوری آمار و اطلاعات

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی  و اتباع

صدور مجوز ثبت ازدواج مردان ايرانی با زنان خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی  و اتباع

تفكيك و تكميل پرونده های خانوار اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی  و اتباع

ثبت مشخصات ولادت اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی  و اتباع

انتقال پرونده شناسايی اتباع خارجی در داخل استان

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی و اتباع

انتقال پرونده شناسايی اتباع خارجی به استان های ديگر

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امورامنيتی و انتظامی  و اتباع

صدور برگه تردد بين شهری اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی  و اتباع

خروج داوطلبانه اتباع خارجی از کشور

 

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی و اتباع

رسيدگی به دعاوی حقوقی اتباع خارجی

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

امور امنيتی و انتظامی و اتباع

ثبت طلاق اتباع خارجی

 

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

دفتر امور امنيتی و انتظامی و اتباع

تعيين و پرداخت خسارات به اشخاص حقيقی در ارتباط با حوادث امنيتی

 

نمايش

دريافت خدمت

نظرسنجی

دفتر امور امنيتی و انتظامی و اتباع

اعطای امان نامه به افراد نادم ( محارب ، اشرار، قاچاقچيان، افراد تاثير گذار ضد انقلاب )

 

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

  اداره کل اداری و مالی

جذب و بکار گيری نيروی وظيفه ( امريه)

 

نمايش

 دريافت خدمت

 نظرسنجی

   مديريت عملكرد ، بازرسی و امور حقوقی

رسيدگی به تخلفات اداری و شکايات مردمی

دانلود شناسنامه

10061073000

نمايش

دريافت خدمت

 نظرسنجی

سياسی و انتخابات و تقسيمات

برگزاری انتخابات

دانلود شناسنامه

10061078000

نمايش

 

دريافت خدمت

زير خدمت: اطلاع رسانی مکانی شعب اخذ رای

 شناسنامه

نمايش

خدمات انتخابات از طريق ارتباط شبکه وزارت کشور قابل دريافت است

زير خدمت:ثبت نام داوطلبين و اعلام فهرست نامزدهای تاييد صلاحيت شده

 شناسنامه

نمايش

زير خدمت: اخذ رای و احراز هويت رای دهندگان

 شناسنامه

نمايش

زير خدمت -اعلام نتايج انتخابات

 شناسنامه

نمايش

زيرخدمت-رسيدگی به شکايات انتخابات

شناسنامه 

نمايش

امور اجتماعی و فرهنگی

صدور پروانه فعاليت سازمانهای مردم نهاد استانی

دانلود شناسنامه

10061080000

نمايش

دريافت خدمت

 

امور اجتماعی و فرهنگی

زير خدمت :نظارت برعملکرد فعاليتهای سازمانهای مردم نهاد و مجامع عمومی آنها

 شناسنامه 

نمايش

دريافت خدمت

 

هسته گزينش

گزينش موارد استعلام شده(فرمانداران، شهرداران ،دهياران و مديران ستادی)

دانلود شناسنامه

10031075000

نمايش

 

 

سياسی، انتخابات و تقسيمات

رسيدگی به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوری (کدينگ عناصر و واحد ها)

دانلود شناسنامه

10031072000

نمايش

دريافت

 

سياسی، انتخابات و تقسيمات

صدور پروانه تاسيس احزاب و گروههای سياسی

دانلود شناسنامه

10011081000

نمايش

دريافت خدمت

 

سياسی ، انتخابات و تقسيمات

صدور يا تمديد پروانه انجمن ها و اقليت دينی

شناسنامه  

نمايش

دريافت خدمت

 

دفتر امور شهری و شوراها

صدور مجوز اجرای مقررات ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری

دانلود شناسنامه

15021083000

نمايش

دريافت

 

دفتر امور شهری و شوراها

صدور مجوز تاسيس شهرداری

دانلود شناسنامه

10011084000

نمايش

دريافت

 

 

خدمات خاص استانها

 

 

 

 

دفتر استاندار و روابط عمومی

ملاقات با استاندار - تعيين وقت و پاسخ گويی به  ملاقاتهای استاندار

 

نمايش

 دريافت خدمت

 

دفتر استاندار و روابط عمومی

ارائه گزارشهای راهبردی

 

نمايش

 دريافت خدمت

 

  دفتر مديريت عملكرد ، بازرسی و امور حقوقی

انجام بازرسی های موردی و دوره ای از دستگاهها

 

نمايش

 

 

  دفتر مديريت عملكرد ، بازرسی و امور حقوقی

رسيدگی به اختلافات بين دستگاههای استان

 

نمايش

 

 

  دفتر مديريت عملكرد ، بازرسی و امور حقوقی

معاضدت قضايی اشخاص حقيقی و حقوقی

 

نمايش

 

 

دفتر امور بانوان و خانواده

رسيدگی و حل مسايل و مشکلات زنان آسيب ديده و آسيب پذير

 

نمايش

 

 

دفتر امور بانوان و خانواده

شناسايی و اعلام اولويتهای آموزشی در حوزه زنان و خانواده

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

صدور مجوز تاسيس انجمن ها

 

نمايش

دريافت خدمت

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

پاسخگويی به درخواست شكايات فرق، اقوام و مذاهب

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

ارزيابی عملکرد فرمانداران و بخشداران

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

انجام امور انتصابات فرمانداران

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

انجام امور انتصابات بخشداران

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

صدور مجوز- صدور مجوز برگزاری تجمعات

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

تصويب موارد مربوط به امور کميسيون کارگری

 

نمايش

 

 

امور سياسی و انتخابات و تقسيمات

آموزش مجريان انتخابات

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

نظارت و ارزيابی خدمات فرهنگی دستگاهها

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

نظارت وارزيابی دستگاهها اجرايی متولی خدمات رسانی به زائرين

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

حمايت از بيماران خاص

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

راهبری برنامه های فرهنگی زائرين

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

راهبری امور مربوط به زائرين غير ايرانی

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

راهبری خدمات رفاهی به زائرين

 

نمايش

 

 

دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

ساماندهی زائزين اربعين

 

نمايش

 

 

پدافند غير عامل

شناسايی و طبقه بندی مراکز ثقل استان

 

نمايش

 

 

پدافند غير عامل

صدور مجوز آموزشی و اخذ رتبه بندی شرکتها

 

نمايش

 

 

پدافند غير عامل

آموزش و فرهنگ سازی برای عموم مردم در امور پدافند غير عامل

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

نظارت عاليه بر  بر پروژه های تملک داراييهای سرمايه ای

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

رسيدگی وابلاغ تصميمات کميسيون ماده 99 (قانون شهرداريها)

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

بررسی مغايرتها و تصويب طرح های هادی شهری

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

رسيدگی به شکايات مناقصات

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

بررسی ونظارت عاليه برطرح های جداسازی آب شرب از آب  فضای سبز شهری

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

تصويب طرحهای  پايش تصويری در کميته فنی

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

بررسی و ابلاغ مصوبات شورای همتا(هماهنگی ترافيک استان)

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

رسيدگی به شکايت پيمانكاران در فرآيند انجام مناقصه های عمرانی

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

صدور مجوز انتقال تاکسی درون شهری غير از كلانشهرها

 شناسنامه

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

کارگروه معاينه فنی استان(راه اندازی مركز معاينه فنی خودرو) شناسنامه

 شناسنامه

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

تنظيم ومبادله موافقتنامه های عمرانی استانداری

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

صدور مجوز  ترک تشريفات مناقصات استان(معاملات مشمول)

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

برگزاری استعلامات و  مناقصه استانداری

 

نمايش

 

 

دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافيك

رسيدگی به تخلفات مراكز معاينه فنی

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

رسيدگي و پاسخگويي به درخواست ها و شكايات مردمي از شهرداريها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

بازديد از شهرداريها - سامانه مديريت بازديدها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

بررسي و تاييد حكم شهرداران (شهراي كمتر از 200 هزار نفر)

 شناسنامه

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

اصلاح  ساختار سازماني شهرداريها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

تنظيم مطابق با ضوابط اجرايي و رعايت ماده 68 قانون شهرداريها

 

نمايش

دريافت خدمت

 

دفتر امور شهری و شوراها

تامين تجهيزات و ماشين آلات شهرداريها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

درجه بندي شهرداريها(تعيين درجه و ارتقاء)

شناسنامه

نمايش

دريافت خدمت

 

دفتر امور شهری و شوراها

تشکيل هيات هاي حل اختلاف و صدور راي

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

صدورمجوز پژوهشي براي شهرداريها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

آموزش پرسنل شهرداري ها

 

نمايش

 

 

دفتر امور شهری و شوراها

خدمت: يکسان سازي تعرفه هاي عوارض محلي شهرداريها

 

نمايش

دريافت خدمت

 

دفتر امور روستايی و شوراها

تخلفات- رسيدگي به تخلفات دهياران

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

رسيدگي به تخلفات شوراهاي روستا

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

رسيدگي به تخلفات شوراهاي بخش

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

نظارت و ارزيابي عملکرد  دهياري ها

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

انتصابات- تأييد حكم دهياران

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

اولويت بندي ، ارزيابي و تصويب طرح ها و انتخاب سرمايه گذاران

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

ابلاغ تعرفه خدمات روستايي(يکسان سازي تعرفه هاي روستايي)

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

نظارت بر پسماند

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

فراهم نمودن زمينه  استفاده از  تسهيلات بانکی در روستاها

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

تأييد  حسابرسي دهياري‌ها

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

درجه بندي دهياري‌ها( تعيين درجه و ارتقاء )

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

تامين و تجهيز ماشين آلات دهياري ها

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

تاسيس دهياري ها

 

نمايش

 

 

دفتر امور روستايی و شوراها

آموزش دهياران و شوراهاي روستا

 

نمايش

 

 

  اداره كل مديريت بحران

هشدار سريع در بحران (صدور اطلاعيه ها و هشدارها)

 

نمايش

 

 

  اداره كل مديريت بحران

مديريت بحران - واکنش در مواقع بحران

 

نمايش

 

 

  اداره كل مديريت بحران

احداث پايگاههاي مديريت بحران در سطح شهرستانهاي تابعه استان

 

نمايش

 

 

  اداره كل مديريت بحران

ثبت گزارش تکميلي مخاطرات و خسارات ناشي از آن در سامانه الکترونيکي

 

نمايش

 

 

  اداره كل مديريت بحران

اجراي دوره هاي آموزشي مديريت بحران ويژه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غير دولتي و نيروهاي داوطلب

 

نمايش

 

 

دفتر برنامه ريزی, نوسازی و تحول اداری

راهبري شوراي اداري استان

 

نمايش

 

 

دفتر برنامه ريزی, نوسازی و تحول اداری

آزاد سازي مدرک تحصيلي مناطق محروم(استانهاي خاص)

خاص استانها

نمايش

 

 

دفتر برنامه ريزی, نوسازی و تحول اداری

دريافت سهميه مناطق محروم (استانهاي خاص)

خاص استانها

نمايش

 

 

دفتر برنامه ريزی, نوسازی و تحول اداری

انجام طرحهاي پژوهشي دستگاه

 

نمايش

دريافت خدمت

 

دفتر برنامه ريزی, نوسازی و تحول اداری

اجراي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت براي کارکنان دولت

 

نمايش

دريافت خدمت

در شبکه اينترانت دستگاه

 

مديريت فناوری اطلاعات و شبكه دولت

انتخابات الکترونيکي

 

نمايش

دريافت خدمت

در شبکه اينترانت دستگاه

 

مديريت فناوری اطلاعات و شبكه دولت

ارسال صورتجلسات از شعب

 

نمايش

دريافت خدمت

در شبکه اينترانت دستگاه

 

مديريت فناوری اطلاعات و شبكه دولت

توسعه شبکه دولت استان

 

نمايش

 

 

مديريت فناوری اطلاعات و شبكه دولت

الکترونيکي نمودن خدمات

 

نمايش

 دريافت خدمت

 

اداره كل امور اداری و مالی

صدور احکام کارکنان

 

نمايش

 

 

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاری

حمايت از  سرمايه گذاری در استان

 

نمايش

 

 

دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاری

معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري  استانها و کشورهاي جامعه هدف

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

حمايت جهت  رفع موانع واحد هاي توليداستان

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

نظارت بر پروژه هاي اولويت دار اقتصادي دستگاههاي اجرايي

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

رفع موانع اشتغال با هماهنگی دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

امور جذب تسهيلات تکليفی  در استان

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

رسيدگی  و رفع مسائل و مشكلات اتحاديه های صنفی استان

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

هماهنگی درخصوص صدور مجوز اتحاديه های صنفی در استان

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

هماهنگی درخصوص صدور مجوز سرمايه گذاری در استان

 

نمايش

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

تشكيل و راه اندازی ستاد تسهيل در استان

 

نمايش

 

 

 

 

 

استان همدان

HamedanMaps

ملایر نهاوند تویسرکان اسدآباد بهار همدان کبودرآهنگ فامنین درگزین رزن

درباره استان همدان

استان همدان از شمال به زنجان، از جنوب به لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از استان کردستان محدود می شود. همدان منطقه‌ای کوهستانی است و کوه الوند با ۳ هزار ۵۷۴ متر ارتفاع از مهمترین ارتفاعات این منطقه به حساب می‌آید.

آمار بازدید

اطلاعات تماس

برای ارتباط با ما از روش های زیر می توانید اقدام کنید :
  data(@)ostan-hm.ir
08138256070-9
  www.ostan-hm.ir
  همدان بلوار سردار سلیمانی روبروی تقاطع شکریه استانداری همدان

اوقات شرعی